Course code BUS325

BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Torun Fretheim
Medvirkende: Tom Erik Sønsteng Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: 1 gang per år, i høstparallellen.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil ta for seg rentebærende papirer som sertifikater, obligasjoner med og uten opsjoner, renteswapper, assetswapper, FRA's og andre rentepapirer som aktivt benyttes i det norske og internasjonale finansmarkedet.

Studentene vil lære om:

 • Hvorfor og hvordan rentepapirer utstedes og handles i markedene
 • Arbitrasjefri prising av rentepapirer med og uten rentevolatilitet
 • Metoder for å estimere renterisiko
 • Modeller for å estimere kredittrisiko
 • Verdivurdering og risikovurdering i rentepapirer med tilknyttede opsjoner
 • Ulike teorier bak rentekurvens form
 • Modellering av rentekurven.

Regneark (Excel) vil benyttes aktivt for å analysere denne typen instrumenter.

Stikkord: finansiering av stat, kommuner og bedrifter, rentesikring av lån, yield, durasjon, konveksitet, swapspread, opsjonsjustert spread, z-spread, kredittspread, kredittrisiko, caps, floors, swaptions, opsjoner, konvertible lån, rentekurve.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført emne har studenten:

 • Kunnskaper om rentemarkedet
 • Kunnskaper om forskjellige renteinstrumenter
 • Kunnskaper om forskjellige prisingsmodeller for renteinstrumenter, inkludert arbitrasjefri prising med og uten rentevolatilitet
 • Kunnskaper om renteinstrumenters risiko og avkastning
 • Kunnskaper om kredittanalyse og modeller for kredittanalyse
 • Kunnskaper om hvordan opsjoner påvirker verdi og risiko for utsteder og kjøper
 • Kunnskaper om rentekurven og modellering av denne

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • Gjennomføre analyse av kredittmarkeder og de viktigste renteinstrumentene
 • Gjennomføre prising av renteinstrumenter
 • Gjennomføre en analyse av renterisiko
 • Gjennomføre en analyse av kredittrisiko
 • Gjennomføre en analyse av obligasjoner med opsjoner
 • Gjennomføre en analyse av rentekurven basert på modeller for rentekurvens form, volatilitet og utvikling

Generell kompetanse

Etter fullført emne:

 • Kan studenten drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet
 • Har studenten opparbeidet evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor fagområdet
 • Kan studenten bidra med problemløsning innen finansiering, investering, kredittanalyse av selskaper, i tillegg til generell og kvantitativ markedsanalyse
Læringsaktiviteter:
- undervisning, oppgaver, selvstudium, regneark.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt vil bli annonsert i Canvas ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:

BUS220 Finansiering og investering eller tilsvarende.

Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.

Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Fire av fem obligatoriske innleveringer må være godkjent for å ha rett til å ta avsluttende eksamen. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i ett år.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (åpen bok), 3,5 timer. Eksamen teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: Master økonomi og administrasjon og Master samfunnsøkonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning: 4 timer per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer