Course code BUS322

BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning og eksamen kun i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil ta for seg sentrale temaer og problemstillinger innen finansmarkedsanalyse og risikostyring. Stikkord: * prising av aksjer * analyser av avkastning og risiko * porteføljeoptimering * kapitalverdimodellen * effisiente markeder* evaluering av fondsforvaltning *
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne finansmarkedsanalyse og kapitalforvaltning om risiko og avkastning i finansielle investeringer,  porteføljeoptimering, evaluering av fondsforvaltning og risikostyring. 

Ferdigheter

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne laste ned data fra databaser som Datastream og fra andre databaser, samt kunne løse optimeringsproblemer og gjennomføre økonometriske analyser av investeringer og markeder med utgangspunkt i Excel.

Generell kompetanse

Kandidaten skal etter fullført kurs være vel fortrolig med begreper, uttrykk og problemstillinger innen finans og ha en solid forståelse for hvordan kapitalmarkeder fungerer, hvordan risiko måles og styres.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger. Det forutsettes at studentene tar med seg egen lap top på forelesningene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig programvare for analyser av finansmarkeder og investeringer. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta).
Læringsstøtte:
Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare på Canvas og/eller Facebook. Studentene får tilgang til Datastream og forutsettes å bruke denne databasen aktivt.
Pensum:
Bodie, Kane og Marcus, Investments + diverse hand-outs og nettsteder.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans; statistikk/økonometri, mikroøkonomi. Det forutsettes også at studentene er godt fortrolig med Excel
Anbefalte forkunnskaper:
Finansregnskap, kostnadsregnskap, operasjonsanalyse.
Obligatorisk aktivitet:
Tre innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne framstille seg for avsluttende eksamen. Godkjente innleveringsoppgaver gjelder for ett år.
Vurderingsordning:
30 timers hjemmeeksamen (teller 100 %): Individuell utarbeidelse av konsulentanalyse basert på et utdelt case. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Emnet er for studenter med opptak til følgende studieprogrammer: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi, master eiendomsutvikling og master industriell økonomi. Emnet er også åpent for enkeltemnestudenter som har tilfredsstillende forkunnskaper. Kontakt studieveiledere for mer informasjon.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 60 timer forelesninger og dataøvinger
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått