Detaljer om emnet BUS322

BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -M-ØA, M-IØ
Emnets innhold:
Kurset vil ta for seg sentrale temaer og problemstillinger innen finansmarkedsanalyse og risikostyring. Stikkord: * prising av aksjer * analyser av avkastning og risiko * porteføljeoptimering * kapitalverdimodellen * effisiente markeder* evaluering av fondsforvaltning * terminmarkeder: prising av futures/forward og bruk av termininstrumenter i risikostyringen *
Læringsutbytte:
Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne finansmarkedsanalyse og finansforvaltning. Stikkord: risiko og avkastning,  porteføljeoptimering, evaluering av fondsforvaltning, risikostyring
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og praktiske øvinger Det forutsettes at studentene tar med seg egen lap top på forelesningene og at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig programvare for analyser av finansmarkeder og investeringer. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta).
Læringsstøtte:
Nettsidene til pensumboka. Fronter: Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare.
Pensum:
Bodie, Kane og Marcus, Investments + diverse hand-outs og nettsteder.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans; statistikk/økonometri, mikroøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
Finansregnskap, kostnadsregnskap, operasjonsanalyse.
Obligatorisk aktivitet:
To til tre innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne framstille seg for avsluttende eksamen.
Vurderingsordning:
30 timers  hjemmeeksamen. Individuell utarbeidelse av konsulentanalyse basert på et utdelt case. Godkjente innleveringsoppgaver er en forutsetning for å få gå opp til sluttekseman.
Sensor:
Samarbeid med fagkolleger innen finans på instituttet og ved andre institusjoner som er gode på dette området. Jevn og løpende kontakt med markedsaktører innen finans. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Iht. NMBUs normer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer forelesninger og ca. 30 timer organiserte PC--øvinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått