Course code BUS313

BUS313 Strategisk virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Per Aksel Holving
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Høst og vår
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil gi deg en dypere kunnskap om strategisk virksomhetsstyring og hva som skal til for at styringen i en virksomhet blir effektiv og tilfører verdi og samtidig er fremtidsrettet og tilpasset en verden i endring. Kurset ble første gang gjennomført i 2020 med mange gode tilbakemeldinger fra studentene fra i fjor.

I emnet vil du lære om hvor viktig virksomhetsstyringen er i en mer endringsutsatt og kompleks virkelighet og hvordan rollen til funksjonen har blitt mer strategisk og i dag må strekke seg langt ut over rene rutinemessige eller lovpålagte oppgaver. Strategisk virksomhetsstyring har utviklet seg til å bli et av de viktigste virkemidlene for å sikre at bedriftens mål og strategier gjennomføres. Dette gjennom blant annet løpende å forstå dagens situasjon med støtte i innsiktsbaserte analyser, rapportering og oppfølging), samt hva som kan eller er i ferd med å skje fremover med vekt på fremoverskuende planlegging, styring og oppfølging. 

Samtidig preger ny teknologi og digitalisering oss på stadig flere måter og får en viktigere og viktigere betydning for hvordan vi kan og bør løse våre oppgaver og utfordringer. Det er i denne kontekst sammen med konsekvensene av en endret virkelighet, virksomhetens planlegging, styring og oppfølging må innrettes. 

Spesifikke temaer som emnet vil ta opp er:

Strategisk virksomhetsstyring - helhetlig rammeverk for planlegging, gjennomføring, styring og oppfølging av virksomhetens mål og strategier. Sammenhengen mellom strategisk økonomistyring, virksomhetsstyring og strategi. Behovet, rollen og verdien strategisk virksomhetsstyring har for en virksomhet og som virkemiddel for implementering av mål og strategier. Situasjonsbeskrivelsen: Hvilke endringer er virksomheten utsatt for? Hva er hovedutfordringene og hva påvirker vår evne til å gjennomføre strategier? 

Ulike virksomhetsstyringsfilosofier, modeller og rammeverk (bl a målstyring, beyond budgeting, OKR, MRS). Hvilke forhold spiller inn på valg av styringsmodell? Sammenhenger mellom virksomhetsstyring og virksomhetens forbedringsarbeid og eventuell anvendelse av kvalitetsmodeller, verktøy og teknikker som ABC, TQM, lean, scenarioplanlegging m fl.

Virksomhetsstyringsprosessen, med hovedvekt på stegene i målstyringsmodellen: (1) Verifisere/tydeliggjøre virksomhetens mål og strategier, organisasjons- og forretningsmodell; (2) Operasjonalisere strategien gjennom delmål, styringspara-metere og tiltak; (3) Styring og oppfølging Styringsprosessen.

Fremtidens virksomhetsstyring og krav til funksjonen: Effekten av digitalisering og andre endringer på virksomheten og for styringsprosessene. Hvilken type kompetanse, ferdigheter og tankesett må funksjonen ha for å adressere samt bidra i løsningen av virksomhetens utfordringer fremover? Innsiktsbasert styring og rapportering: Hvordan endrer digitalisering og automatiseringen strategisk tenkning og vår evne til å treffe beslutninger? Hvordan sikre fakta- og innsiktsbasert og relevant informasjon? Mulighetene ved anvendelsen av analytics, big-data, business intelligence, kunstig intelligens og maskinlæring.

Styring i statlig og offentlig sektor: Mål og resultatstyring (MRS) som prinsipp for styring i offentlig sektor. Økt styring på bruker- og samfunnseffekter og anvendelse av resultatkjede. 

Strategiimplementering: Strategigjennomføring må settes i kontekst. Hva er barrierene? Hvilke tilnærmingsstrategier kan vi anvende, og hva er suksesskriteriene? Strategisk virksomhetsstyring i praksis: Det vil bli gitt mange aktuelle og reelle eksempler på virksomheters praktisering. Videre hvilke utfordringer organisasjonene opplever i arbeidet og hvilken verdi virksomhetsstyringen tilfører bedriften.

Læringsutbytte:

Hvordan skal planlegging, styring og oppfølging skje på en effektiv og dekkende måte? Hvordan bør vår styringsmodell og -system se ut, helt ned til den praktiske styringsrapporten? Hvilke faktorer spiller inn på valg av styringsmodell? Hva kreves av funksjonen av styringsprosessene, og hvordan få dette til å «spille» i forhold til organisasjon, kultur og ledelse? Hvordan kan virksomhetsstyringen heves til å bli et uunnværlig virkemiddel for virksomhetens strategigjennomføring?

Kunnskaper som studenter vil ha etter fullført kurs 

  • Ha forståelse for hva som påvirker bedrifter i dag, og hvordan dette må hensyntas i måten vi planlegger, styrer og følger opp virksomheten.
  • Ha høy forståelse for de viktigste elementene i styring, ledelse, kontroll og oppfølging, ulike syn på dette og hvordan disse henger sammen. 
  • Ha forståelse for teorier og metoder knyttet opp til vurdering og valg av styringskonsepter og systemer, samt hvilke utfordringer man kan stilles overfor når strategier skal implementeres.

Ferdigheter studenten vil ha etter å ha fullført kurset

  • Kunne vurdere hvilke styringskonsepter og systemer som passer best i forhold til hva slags bedrift og kontekst det er snakk om og hvilke endringsdrivere som råder.
  • Kunne konkretisere og operasjonalisere virksomhetens mål og strategier og foreslå relevante styringsparametere og handlingsorienterte tiltak for nå virksomhetens mål.
  • Evne til å kunne analysere, sammenstille og presentere faktabasert og handlingskraftig styringsinformasjon basert på innsikt for løpende å kunne treffe bedre beslutninger.
  • Kunne sette strategiimplementering inn i kontekst, og foreslå tilnærmingsstrategier som kan anvendes for å lykkes.

Generell kompetanse som studenten vil ha etter fullført kurs

  • Være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i forhold til strategiimplementering og styring og oppfølging av virksomheten.
  • Kunne bidra konstruktivt i flere situasjoner og i større deler av organisasjonen. 
  • Kunne kommunisere med både spesialister og ikke-spesialister om sentrale temaer i emnet.
Læringsaktiviteter:

Studentene oppmuntres løpende til å studere kurspensum og eventuelle videoklipp før forelesningene slik at stoffet lettere kan forstås når det gjennomgås og anvendes i diskusjon, øvelser og i de obligatoriske oppgavene.

Vi legger i tillegg opp til at dere får reflektert, drøftet og analysert, øvd på å anvende metode, lage, presentere og begrunne forslag i gruppearbeid og oppgaveløsing.

Læringsstøtte:
Din læring støttes gjennom tilgang til lærer i deres kontortid og faglig veiledning.
Pensum:
Utvalgte artikler og kapitler fra bøker innenfor faget. Informasjon om pensum legges ut på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er også pensum.
Forutsatte forkunnskaper:

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring eller tilsvarende

AOS237 Foretaksstrategi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

BUS335 Selskapsstrategi - Fusjoner, oppkjøp og allianser, eller tilsvarende

INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser, eller tilsvarende

Vurderingsordning:

Samlet vurdering som består av:

1) Mappevurdering i undervisningsperioden (vektes 20%)

Mappevurdering består av to komponenter: en skriftlig innlevering i grupper og muntlig presentasjon av samme problem/case i undervisningsperioden. Mappen vurderes som helhet i slutten av undervisningsperiode med A-F. 

2) Skriftlig eksamen i eksamensperioden (vektes 80%)

Sensor:
En ekstern sensor godkjenner pensum og eksamensopplegg.
Normert arbeidsmengde:
 250 timer
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger (2-3 timer per uke), resten gjennom videoopptak og oppgavegjennomganger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer