Course code BUS313

BUS313 Strategisk virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Per Aksel Holving
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette emnet skal gi dypere kunnskap om økonomi- og virksomhetsstyring, og gjøre en i bedre i stand til å utvikle og utnytte virksomhetsstyring og økonomistyring på en effektiv, mer fremtidsrettet, strategisk og verdifull måte tilpasset en verden i endring. Ny teknologi og digitalisering preger oss og får en stadig viktigere betydning for hvordan vi bedre løser våre oppgaver og utfordringer. I emnet lærer studenten om hvor viktig virksomhetsstyringen er i en mer kompleks verden og hvordan rollen til funksjonen har vokst, blitt mer strategisk og i dag må strekke seg langt ut over rene rutinemessige eller lovpålagte oppgaver.  Strategisk virksomhetsstyring er blitt et av de viktigste virkemidlene for å sikre at bedriftens mål og strategier gjennomføres, det handler om å løpende utvikle planer som er bygget på virksomhetens situasjon og minst like mye på de endringene bedriften står overfor i forhold til teknologi, trender og andre endringskrefter.  Spesifikke temaer som emnet vil ta opp er:

Sammenhengen mellom strategisk økonomistyring, virksomhetsstyring og strategi. Rollen og verdien strategisk økonomi- og virksomhetsstyring har for en virksomhet. Verdiskapning og resultatstyring og kontroll - utvalgte metoder og teknikker (prising, ABC, TQM, lean). Forskjellige virksomhetsstyrings metoder og systemer (balanced scorecard, beyond budgeting, OKR, ...). Strategisk økonomi- og virksomhetsstyring i den digitale tidsalderen - utviklingen i fremover. Effekten av digitalisering på funksjonen og på prosessene. Behovet for å endre kompetansen og tankesettet for å sikre verdien fremover. Mer innsiktsdrevet informasjon og rapportering for å sikre bedre beslutninger - styring med økt bruk av analytics, big-data, business intelligence. Mål og resultatstyring (MRS) som prinsipp for styring i offentlig sektor.

Læringsutbytte:

Hvordan skal planlegging, styring og oppfølging skje på en effektiv og dekkende måte? Hvordan bør vår styringsmodell og -system se ut, helt ned til den praktiske styringsrapporten? Hva krever dette av funksjonen av styringsprosessene, og hvordan få dette til å «spille» i forhold til organisasjon, kultur og ledelse? Og hvordan kan økonomi- og virksomhetsstyring heves til å bli et uunnværlig virkemiddel for virksomhetens strategigjennomføring?

Kunnskaper som studenter vil ha etter fullført kurs 

  • Ha en økt forståelse for hva som påvirker bedriftene i dag, og hvordan dette må hensyntas av hvordan vi planlegger, styrer og følger opp virksomheten
  • Høy forståelse for de viktigste elementene i styring, ledelse, kontroll og oppfølging, ulike syn på dette og hvordan disse henger sammen 
  • Ha en utstrakt forståelse for teorier og metoder knyttet opp til vurdering og valg av styringskonsepter og systemer

  Ferdigheter studenten vil ha etter å ha fullført kurset

  • Vurdere hvilke styringskonsepter og systemer som passer best i forhold til hva slags bedrift det handler om
  • Bestemme innretning og tilnærming på styringen i forhold til bransjens og virksomhetens nåsituasjon og hvilke endringer den står overfor.
  • Evne å kunne analysere, sammenstille og presentere faktabasert og handlingskraftig styringsinformasjon basert på innsikt

  Generell kompetanse som studenten vil ha etter fullført kurs

  • Være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i forhold til strategiimplementering, og virksomhets- og økonomistyring.
  • Kunne bidra konstruktivt i alle deler av organisasjon 
  • Kunne kommunisere med spesialister og ikke-spesialister om sentrale temaer i emnet
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å gjennomgå kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte artikler og kapitler fra bøker innenfor faget. Informasjon om pensum legges ut på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er også pensum.
Forutsatte forkunnskaper:

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring eller tilsvarende

AOS237 Foretaksstrategi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

BUS335 Selskapsstrategi - Fusjoner, oppkjøp og allianser, eller tilsvarende

 INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser, eller tilsvarende

Obligatorisk aktivitet:
En til to obligatoriske oppgaver (gruppearbeid), som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. Gjennomføring av oppgavene kan kreve tilstedeværelse i klassen i form av presentasjoner/ workshops i tillegg til skriftlige innleveringer. Informasjon om gjennomføringen av de obligatoriske oppgavene blir gitt ved kursstart. Godkjent obligatoriske aktivitet er gyldig i to semestre, inkludert det semesteret når den ble godkjent.  Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å gjennomføre kurset. Gruppene settes sammen i begynnelsen av kurset når antall av deltakere i kurset er kjent. Praktisk informasjon knyttet til gruppearbeid og gruppesammensetning blir gitt ved kursstart inkludert de siste tidsfristene for å komme inn i gruppene.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
En ekstern sensor godkjenner pensum og eksamensopplegg.
Normert arbeidsmengde:
 300 timer
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 50 timer forelesninger (3-4 timer per uke), og oppgavegjennomgang
Eksamensdetaljer: :