Detaljer om emnet BUS313

BUS313 Strategisk virksomhetsstyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Per Aksel Holving
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Dette emnet skal gi dypere kunnskap om økonomi- og virksomhetsstyring, og gjøre en i bedre i stand til å utvikle og utnytte virksomhetsstyring og økonomistyring på en effektiv, mer fremtidsrettet, strategisk og verdifull måte tilpasset en verden i endring. Ny teknologi og digitalisering preger oss og får en stadig viktigere betydning for hvordan vi bedre løser våre oppgaver og utfordringer. I emnet lærer studenten om hvor viktig virksomhetsstyringen er i en mer kompleks verden og hvordan rollen til funksjonen har vokst, blitt mer strategisk og i dag må strekke seg langt ut over rene rutinemessige eller lovpålagte oppgaver.  Strategisk virksomhetsstyring er blitt et av de viktigste virkemidlene for å sikre at bedriftens mål og strategier gjennomføres, det handler om å løpende utvikle planer som er bygget på virksomhetens situasjon og minst like mye på de endringene bedriften står overfor i forhold til teknologi, trender og andre endringskrefter.  Spesifikke temaer som emnet vil ta opp er:

Sammenhengen mellom strategisk økonomistyring, virksomhetsstyring og strategi. Rollen og verdien strategisk økonomi- og virksomhetsstyring har for en virksomhet. Verdiskapning og resultatstyring og kontroll - utvalgte metoder og teknikker (prising, ABC, TQM, lean). Forskjellige virksomhetsstyrings metoder og systemer (balanced scorecard, beyond budgeting, OKR, ...). Strategisk økonomi- og virksomhetsstyring i den digitale tidsalderen - utviklingen i fremover. Effekten av digitalisering på funksjonen og på prosessene. Behovet for å endre kompetansen og tankesettet for å sikre verdien fremover. Mer innsiktsdrevet informasjon og rapportering for å sikre bedre beslutninger - styring med økt bruk av analytics, big-data, business intelligence. Mål og resultatstyring (MRS) som prinsipp for styring i offentlig sektor.

Læringsutbytte:

Hvordan skal planlegging, styring og oppfølging skje på en effektiv og dekkende måte? Hvordan bør vår styringsmodell og -system se ut, helt ned til den praktiske styringsrapporten? Hva krever dette av funksjonen av styringsprosessene, og hvordan få dette til å «spille» i forhold til organisasjon, kultur og ledelse? Og hvordan kan økonomi- og virksomhetsstyring heves til å bli et uunnværlig virkemiddel for virksomhetens strategigjennomføring?

Kunnskaper som studenter vil ha etter fullført kurs 

  • Ha en økt forståelse for hva som påvirker bedriftene i dag, og hvordan dette må hensyntas av hvordan vi planlegger, styrer og følger opp virksomheten
  • Høy forståelse for de viktigste elementene i styring, ledelse, kontroll og oppfølging, ulike syn på dette og hvordan disse henger sammen 
  • Ha en utstrakt forståelse for teorier og metoder knyttet opp til vurdering og valg av styringskonsepter og systemer

  Ferdigheter studenten vil ha etter å ha fullført kurset

  • Vurdere hvilke styringskonsepter og systemer som passer best i forhold til hva slags bedrift det handler om
  • Bestemme innretning og tilnærming på styringen i forhold til bransjens og virksomhetens nåsituasjon og hvilke endringer den står overfor.
  • Evne å kunne analysere, sammenstille og presentere faktabasert og handlingskraftig styringsinformasjon basert på innsikt

  Generell kompetanse som studenten vil ha etter fullført kurs

  • Være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i forhold til strategiimplementering, og virksomhets- og økonomistyring.
  • Kunne bidra konstruktivt i alle deler av organisasjon 
  • Kunne kommunisere med spesialister og ikke-spesialister om sentrale temaer i emnet
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å gjennomgå kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalgte artikler og kapitler fra bøker innenfor faget. Informasjon om pensum legges ut på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er også pensum.
Forutsatte forkunnskaper:

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring eller tilsvarende

AOS237 Foretaksstrategi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

BUS335 Selskapsstrategi - Fusjoner, oppkjøp og allianser, eller tilsvarende

 INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser, eller tilsvarende

Obligatorisk aktivitet:
En til to obligatoriske oppgaver (gruppearbeid), som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. Gjennomføring av oppgavene kan kreve tilstedeværelse i klassen i form av presentasjoner/ workshops i tillegg til skriftlige innleveringer. Informasjon om gjennomføringen av de obligatoriske oppgavene blir gitt ved kursstart. Godkjent obligatoriske aktivitet er gyldig i to semestre, inkludert det semesteret når den ble godkjent.  Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å gjennomføre kurset. Gruppene settes sammen i begynnelsen av kurset når antall av deltakere i kurset er kjent. Praktisk informasjon knyttet til gruppearbeid og gruppesammensetning blir gitt ved kursstart inkludert de siste tidsfristene for å komme inn i gruppene.
Vurderingsordning:
En avsluttende eksamen, varighet 3,5 timer. Denne teller 100 %. 
Sensor:
En ekstern sensor godkjenner pensum og eksamensopplegg.
Normert arbeidsmengde:
 300 timer
Opptakskrav:
Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi. Emnet er også åpent for andre masterprogrammer ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 50 timer forelesninger (3-4 timer per uke), og oppgavegjennomgang
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått