Course code BUS313

BUS313 Lønnsomhetsanalyser og vekststrategier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Tom Erik Sønsteng Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Vil bli gitt siste gang høsten 2018, deretter legge ned. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -M-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om potensielle vekststrategier, med fokus på oppkjøp og fusjoner.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten kunnskap om grunnleggende temaer, problemstillinger og metoder innen lønnsomhetsanalyser og vekstrategier, for eksempel:

 • kunnskap om lønnsomhetsanalyser, og hvordan disse skal tolkes i forhold til strategiske utfordringer
 • forstå finansregnskapet
 • forstå utvalgte måleutfordringer i finansregnskapet
 • kunnskap om prissettingsmodeller
 • reflektere rundt hva et godt finansielt resultat er og innebærer (f.eks.benytte kapitalkostnader, og tolke nåverdiberegninger)
 • forstå risiko og måleutfordringer
 • forstå hvordan bedriften tjener og taper kapital
 • ha kunnskap om de områder av finansregnskapet hvor det er nødvendig med videre analyser
 • forstå den diskresjon ledere har i anvendelsen av nøkkeltall
 • kunnskap og prosesser om inorganiske vekststrategier (fusjoner og oppkjøp)
 • forstå lønnsomhetsanalyser og strategi i et venture capital perspektiv

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten arbeide selvstendig med de tema og problemstillinger som er essensielle for faget, for eksempel:

 • sette opp lønnsomhetsanalyser for ulike formål
 • omgruppere finansregnskapet for ulike formål
 • utvikle prisstrategier
 • prosjektere inntekter, kostnader, og kontantstrømmer («pro-forma statement»)
 • identifisere «røde flagg»
 • sette opp en enkel VaR modell
 • tolke investeringskriterier
 • analysere vekststrategier
 • identifiserer forbedringspotensialer via finansielle analyser
 • utarbeide hvilke endringer i fiansielle nøkkeltall som er relevante (f. eks., deskriptiv vs statistisk signifikans)

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter i en trainee- eller lignende stilling relatert til faget, for eksempel:

 • bryte ned en problemstilling relatert til faget, analysere den, og identifisere nødvendig informasjon for å belyse eller avklare det aktuelle problemet
 • foreta nødvendige og kritiske analyser og estimeringer for problemstillinger relatert til faget som er forskjellige eller nye sammenlignet med hva som er dekket inn gjennom kurset
 • være i stand til å formidle analyser og argumenter i faget til de som ikke har inngående kjennskap til fagområdet, men som minst har en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
 • beherske en daglig bruk av fagets uttrykksformer både på norsk og engelsk
 • potensielt bidra til å videreutvikle essensielle deler av fagområdet
 • ha en grunnleggende forståelse og innsikt i etiske problemstillinger relatert til andvendelsen av foretaksfinans og verdisetting
 • formidle hvilke endringer i fiansielle nøkkeltall som er relevante (f. eks., deskriptiv vs statistisk signifikans)
 • presentere finansielle resultater for ulike interessenter
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og innleveringer.
Pensum:
Utdeles ved emnets start
Anbefalte forkunnskaper:
BUS305/BUS306 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:

En eller flere innleveringer.

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100%. Hjelpemidler tillatt: kalkulator
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamesoppgaver.
Merknader:
Vil bli gitt siste gang høsten 2018, deretter legge ned. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Overlapp:
Ingen.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått