BUS313 Strategisk virksomhetsstyring

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Per Aksel Holving

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Emnet gis årlig, og tilbys neste gang høsten 2023.

Forventet arbeidsmengde: 250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst

Om dette emnet

Emnet vil gi deg en dypere kunnskap om strategisk virksomhetsstyring og hva som skal til for at styringen i en virksomhet blir effektiv og tilfører verdi og samtidig er fremtidsrettet og tilpasset en verden i endring.

I emnet vil du lære om hvor viktig virksomhetsstyringen er i en mer endringsutsatt og kompleks virkelighet og hvordan rollen til funksjonen har blitt mer strategisk og i dag må strekke seg langt ut over rene rutinemessige eller lovpålagte oppgaver. Strategisk virksomhetsstyring har utviklet seg til å bli et av de viktigste virkemidlene for å sikre at bedriftens mål og strategier gjennomføres. Dette gjennom blant annet løpende å forstå dagens situasjon med støtte i innsiktsbaserte analyser, rapportering og oppfølging), samt hva som kan eller er i ferd med å skje fremover med vekt på fremoverskuende planlegging, styring og oppfølging.

Samtidig preger ny teknologi og digitalisering oss på stadig flere måter og får en viktigere og viktigere betydning for hvordan vi kan og bør løse våre oppgaver og utfordringer. Det er i denne kontekst sammen med konsekvensene av en endret virkelighet, virksomhetens planlegging, styring og oppfølging må innrettes.

Spesifikke temaer som emnet vil ta opp er:

Strategisk virksomhetsstyring - helhetlig rammeverk for planlegging, gjennomføring, styring og oppfølging av virksomhetens mål og strategier. Sammenhengen mellom strategisk økonomistyring, virksomhetsstyring og strategi. Behovet, rollen og verdien strategisk virksomhetsstyring har for en virksomhet og som virkemiddel for implementering av mål og strategier. Situasjonsbeskrivelsen: Hvilke endringer er virksomheten utsatt for? Hva er hovedutfordringene og hva påvirker vår evne til å gjennomføre strategier?

Ulike virksomhetsstyringsfilosofier, modeller og rammeverk (bl a målstyring, beyond budgeting, OKR, MRS). Hvilke forhold spiller inn på valg av styringsmodell? Sammenhenger mellom virksomhetsstyring og virksomhetens forbedringsarbeid og eventuell anvendelse av kvalitetsmodeller, verktøy og teknikker som ABC, TQM, lean, scenarioplanlegging m fl.

Virksomhetsstyringsprosessen, med hovedvekt på stegene i målstyringsmodellen: (1) Verifisere/tydeliggjøre virksomhetens mål og strategier, organisasjons- og forretningsmodell; (2) Operasjonalisere eller "oversette" strategien gjennom delmål, styringsparametere og tiltak; (3) Styring og oppfølging Styringsprosessen.

Fremtidens virksomhetsstyring og krav til funksjonen: Effekten av digitalisering og andre endringer på virksomheten og for styringsprosessene. Hvilken type kompetanse, ferdigheter og tankesett må funksjonen ha for å adressere samt bidra i løsningen av virksomhetens utfordringer fremover? Innsiktsbasert styring og rapportering: Hvordan endrer digitalisering og automatiseringen strategisk tenkning og vår evne til å treffe beslutninger? Hvordan sikre fakta- og innsiktsbasert og relevant informasjon? Mulighetene ved anvendelsen av analytics, big-data, business intelligence, kunstig intelligens og maskinlæring.

Styring i statlig og offentlig sektor: Mål og resultatstyring (MRS) som prinsipp for styring i offentlig sektor. Økt styring på bruker- og samfunnseffekter og anvendelse av resultatkjede. Metoder og virkemidler fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) for effektiv ressursbruk i staten og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, ledelse og beslutningsstøtte.

Strategiimplementering: Strategigjennomføring må settes i kontekst. Hva er barrierene? Hvilke tilnærmingsstrategier kan vi anvende, og hva er suksesskriteriene? Strategisk virksomhetsstyring i praksis: Det vil bli gitt mange aktuelle og reelle eksempler på virksomheters praktisering. Videre hvilke utfordringer organisasjonene opplever i arbeidet og hvilken verdi virksomhetsstyringen tilfører bedriften.

Dette lærer du

Hvordan skal planlegging, styring og oppfølging skje på en effektiv og dekkende måte? Hvordan bør vår styringsmodell og -system se ut, helt ned til den praktiske styringsrapporten? Hvilke faktorer spiller inn på valg av styringsmodell? Hva kreves av funksjonen av styringsprosessene, og hvordan få dette til å «spille» i forhold til organisasjon, kultur og ledelse? Hvordan kan virksomhetsstyringen heves til å bli et uunnværlig virkemiddel for virksomhetens strategigjennomføring?

Kunnskaper som studenter vil ha etter fullført kurs

 • Ha forståelse for hva som påvirker bedrifter i dag, og hvordan dette må hensyntas i måten vi planlegger, styrer og følger opp virksomheten.
 • Ha høy forståelse for de viktigste elementene i styring, ledelse, kontroll og oppfølging, ulike syn på dette og hvordan disse henger sammen.
 • Ha forståelse for teorier og metoder knyttet opp til vurdering og valg av styringskonsepter og systemer, samt hvilke utfordringer man kan stilles overfor når strategier skal implementeres.

Ferdigheter studenten vil ha etter å ha fullført kurset

 • Kunne vurdere hvilke styringskonsepter og systemer som passer best i forhold til hva slags bedrift og kontekst det er snakk om og hvilke endringsdrivere som råder.
 • Kunne konkretisere og operasjonalisere virksomhetens mål og strategier og foreslå relevante styringsparametere og handlingsorienterte tiltak for nå virksomhetens mål.
 • Evne til å kunne analysere, sammenstille og presentere faktabasert og handlingskraftig styringsinformasjon basert på innsikt for løpende å kunne treffe bedre beslutninger.
 • Kunne sette strategiimplementering inn i kontekst, og foreslå tilnærmingsstrategier som kan anvendes for å lykkes.

Generell kompetanse som studenten vil ha etter fullført kurs

 • Være i stand til å stille kritiske spørsmål og bidra konstruktivt i forhold til strategiimplementering og styring og oppfølging av virksomheten.
 • Kunne bidra konstruktivt i flere situasjoner og i større deler av organisasjonen.
 • Kunne kommunisere med både spesialister og ikke-spesialister om sentrale temaer i emnet.
 • Det legges opp til at dere får reflektert, diskutert, drøftet og analysert, øvd på å anvende metode, utarbeide, presentere og begrunne forslag i gruppearbeid og i plenum.

  Det vil bli brukt en kombinasjon av ulike metoder i kurset:

  • Case-diskusjoner
  • Forelesninger
  • Gruppearbeid med innleveringer
  • Bidrag fra eksterne gjesteforelesere
  • Egenvurderinger

  Aktiv deltakelse er nødvendig.

 • Din læring støttes gjennom tilgang til lærer i deres kontortid og faglig veiledning.
 • Utvalgte artikler og kapitler fra bøker innenfor faget samt forelesningsnotater. Informasjon om pensum legges ut på Canvas.
 • BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring eller tilsvarende

  AOS237 Foretaksstrategi eller tilsvarende

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100%, 3,5 timer.

  Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamen i emnet.  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • En ekstern sensor godkjenner eksamensopplegg.
 • Obligatoriske aktiviteter:

  - Obligatorisk relativt omfattende gruppeoppgave med løsningstid på 4-5 uker som også skal presenteres av gruppene i plenum. Gruppekontrakt med tydelige kriterier for deltakelse og spilleregler signeres av alle gruppemedlemmene

  - Individuell fremleggelse i 3-minutters video

  - Krav til deltakelse i forelesningene (minimum 2/3)

  Obligatoriske aktiviteter er viktige og det øker også sjansene for å gjøre det godt på skriftlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ ikke godkjent.

  Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig ett år.

 • Ca 40 timer forelesninger (2-4 timer per uke).
 • Emnet er for masterstudenter på følgende studieprogram: master økonomi og administrasjon, master samfunnsøkonomi og master industriell økonomi. Emnet er også åpent for andre masterstudenter ved NMBU som tilfredsstiller forkunnskapene.