Course code BUS240

BUS240 Vareproduksjon og logistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Medvirkende: Stein Erik Grønland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Produksjonen som transformasjonsprosess. Produksjonsfunksjonen. Forsyningskjeder og produksjonsnettverk. Fabrikklayout og produktflyt. Lagerstyring. Prosesser. Kapasitetsstyring. Materials Requirements Planning. JIT og Lean. Prosjektstyring. Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse. Produksjonens strategiske rolle og produksjonsstrategier. Digitalisering av produksjonsprosesser.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • Kan forklare ulike deler av fagområdet produksjonsledelse og logistikk.
  • Kan forklare sammenhengen mellom forretningsstrategi, produksjonsstrategi og prosessdesign.
  • Kan identifisere flaskehalser og hvordan disse påvirker produksjonskapasiteten under ulike forhold.
  • Kan forstå hvordan oppdeling av produksjonen i serier påvirker både kapasitet og kostnader.
  • Kan kjenne til viktige forutsetninger for «Lean» produksjon, for eksempel «Just-In-Time» og total kvalitetsledelse.
  • Kan forklare grunnkonseptene i «Supply Chain Management».
  • Forstår de grunnleggende prinsippene og verktøyene som brukes for optimalisering av vareflyten i produksjonsprosessene.

Ferdigheter

Kandidaten:

  • Kan bruke ulike metoder for å forbedre produksjonsaktivitetens effektivitet.
  • Kan bruke grunnleggende lagermodeller som tar hensyn til ordrekostnader og lagringskostnader.
  • Kan beregne kapasiteter og finne flaskehalser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger (klasserom) og digitale forelesninger. Digitalt støttet oppgaveløsning.
Pensum:

Stein Erik Grønland: Logistikkledelse (5. utg., Cappelen Damm Akademisk, 2017).

I tillegg vil det inngå handouts fra andre lærebøker som supplement innenfor en del sentrale temaer utover læreboken.

Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen teller 100%.  Varighet: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
52 timer forelesning (4 timer per uke i 13 uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer