BUS240 Vareproduksjon og logistikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Karl Jens Fredrik Bengtsson

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Emnet gis årlig, men tilbys ikke studieåret 2023/24.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, men tilbys ikke høsten 2023. Det vurderes om emnet skal tilbys høsten 2024.

Om dette emnet

Produksjonen som transformasjonsprosess. Produksjonsfunksjonen. Forsyningskjeder og produksjonsnettverk. Fabrikklayout og produktflyt. Lagerstyring. Prosesser. Kapasitetsstyring. Materials Requirements Planning. JIT og Lean. Prosjektstyring. Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse. Produksjonens strategiske rolle og produksjonsstrategier. Digitalisering av produksjonsprosesser.

Dette lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • Kan forklare ulike deler av fagområdet produksjonsledelse og logistikk.
 • Kan forklare sammenhengen mellom forretningsstrategi, produksjonsstrategi og prosessdesign.
 • Kan identifisere flaskehalser og hvordan disse påvirker produksjonskapasiteten under ulike forhold.
 • Kan forstå hvordan oppdeling av produksjonen i serier påvirker både kapasitet og kostnader.
 • Kan kjenne til viktige forutsetninger for «Lean» produksjon, for eksempel «Just-In-Time» og total kvalitetsledelse.
 • Kan forklare grunnkonseptene i «Supply Chain Management».
 • Forstår de grunnleggende prinsippene og verktøyene som brukes for optimalisering av vareflyten i produksjonsprosessene.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan bruke ulike metoder for å forbedre produksjonsaktivitetens effektivitet.
 • Kan bruke grunnleggende lagermodeller som tar hensyn til ordrekostnader og lagringskostnader.
 • Kan beregne kapasiteter og finne flaskehalser.
 • Forelesninger (klasserom) med opptak og digitale forelesninger (synkron og asynkron). Digitalt støttet oppgaveløsning.
 • Stein Erik Grønland: Logistikkledelse (5. utg., Cappelen Damm Akademisk, 2017).

  I tillegg vil det inngå handouts fra andre lærebøker som supplement; Cachon & Terwiesch: Matching Supply with demand. (4. Edition), McGraw Hill, 2019, and Russel & Taylor: Operations and supply chain management. (9th edition). Wiley, 2017

 • STAT100 Statistikk.
 • Skriftlig eksamen (campusbasert) som teller 100%. Varighet: 3 timer.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • 52 timer forelesning (4 timer per uke i 13 uker).
 • 10 studiepoeng overlapp mot BUS240F.
 • GSK