Course code BUS180

BUS180 Globale utfordringer II. Miljø- og samfunnsmessige utfordringer i næringslivet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka. 
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar utgangspunkt i virkelige scenarier med fokus på etiske dilemmaer og næringslivets muligheter til, og ansvar for, å bidra positivt i samfunnsutviklingen. Det vil i første hånd tas utgangspunkt i utfordringer knyttet til bærekraft. Herunder miljømessige utfordringer (økologiske utfordringer), sosiale utfordringer (menneskerettigheter, barnearbeid, slavearbeid, sosiale forskjeller, migrasjon, økt nasjonalisme), og økonomiske utfordringer (skatteplanlegging, korrupsjon, handelsbarrierer).

Formålet med emnet er blant annet å vise hvordan bedriftsledelse spiller en viktig rolle i utvikling og implementering av sosialt- og miljømessig bærekraftige forretningsstrategier.

I tillegg vil det legges vekt på hvordan divergerende interesser skal vurderes, og hvordan man vekter ulike interessenter.  Den teoretiske hovedvekten ligger innenfor interessentteori (Freeman), shareholder-teori (Friedman og Drucker), Corporate Social Responsibility (Carroll). Sirkulærøkonomi vil også introduseres og anvendes. Mer spesifikt vil det introduseres og diskuteres temaer som miljøsertifisering og grønnvasking, ressursmangel, omdømmebygging, investeringstrender og FNs bærekraftsmål.

Emnet forsøker å vise hvordan profitabilitet og sosialt- og miljømessig ansvar kan gå hånd i hånd, og hvordan dette er forskjellig fra den tradisjonelle tankegangen rundt CSR (Corporate Social Responsibility).

Læringsutbytte:

Generelle læringsmål:

Studenten skal kunne:

1) innhente, analysere, vurdere, og formidle informasjon

2) vise evne til selvstendig refleksjon

3) opparbeide etisk oppmerksomhet og beslutningsevne

4) presentere og forsvare egne posisjoner

Kunnskapsmål:

Studenten skal ha kunnskap om

1) forskjellige forståelser av bedrifters samfunnsansvar i relasjon til bærekraft. 

2) samfunnsmessige utviklingstrekk som miljøutfordringer, robotisering, globalisering og korrupsjon.

3) hvordan og hvorfor bedrifter tilpasser seg samfunnsmessige utviklingstrekk som nevnt over.

4) verktøy (CSR, Trippel Bunnlinje, TSI) som benyttes for å forstå og håndtere utfordringer relatert til samfunnsmessige utviklingstrekk som nevnt over.

5) etiske dilemma som ansatte kan bli stilt overfor i denne sammenheng (interessekonflikter,  motstridende etiske plikter, vekting av berørte parter)

Ferdighetsmål:

Studentene skal kunne

 1) samarbeide i grupper

2) vise evne til å se kompleksitet, synergier og trade-offs mellom ulike mål.

3) bruke digitale verktøy for innhenting av informasjon

4) utvise kritisk kildevurdering

5) presentere gruppearbeid i plenum, på engelsk

Læringsaktiviteter:

Emnet undervises på engelsk og vil foregå som en kombinasjon av teoretiske forelesninger, forelesninger fra næringslivsledere som fokuserer på hva som kan gjøres og hva som har blitt gjort i praksis, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og plenumsdiskusjon.

Undervisning vil gjennomføres digitalt.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Debbie Haski-Leventhal (2018). Strategic Corporate Social Responsibility Tools and Theories for Responsible Management, SAGE Publications 408 Pages

Artikler, videoer, podcaster etc. som vil bli distribuert.

Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på 90 % av undervisningen. Obligatoriske gruppeinnleveringer og presentasjoner i plenum, som må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Undervisning vil gjennomføres digitalt.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen, 3 timer, teller 100 % av karakteren i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. 
Undervisningstid:
Ni dager med full undervisning (undervisning 9-15).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer