Course code BUS110

BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Virksomheter må utarbeide et årsregnskap, som gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette emnet gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Regnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av emnet er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva regnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og resultatet måles.

Regnskaper er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjonen om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Emnets tredje del tar for seg hvordan regnskapet kan brukes til analyse, verdsettelse og kredittvurdering.

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Etter endt emne skal studentene kunne:

  • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
  • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.

Ferdighetsmål

Etter endt emne skal studentene:

  • Kunne verdivurdere eiendeler og gjeld og periodisere inntekter og kostnader i henhold til regnskapslovens hovedregler.
  • Kunne sette opp en enkel kontantstrømoppstilling.

Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.

Generell kompetanse

  • Etter endt emne skal studentene kunne lese et årsregnskap med et kritisk blikk og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god og relevant eller dårlig og villedende informasjon til regnskapsbrukere.
Læringsaktiviteter:
Det undervises i plenumsforelesninger fysisk og digitalt. Oppgaveløsing under veiledning av øvingslærere (både fysisk og digitalt). I noen grad case-basert undervisning.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fra Bilag til Bruk, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Langli, John Christian (2018) med tilhørende arbeidsbok (2019). 
Forutsatte forkunnskaper:
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger eller lignende emne som gir grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomiske emner.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende forståelse for bedriftsøkonomi
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 9 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst 6 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir ikke grunnlag for fritak.
Vurderingsordning:

Emnet har samlet vurdering som består av en delprøve og slutteksamen, basert på et forhold mellom disse på 30/70. Det er obligatorisk fremmøte på delprøven. Fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon på delprøven fører til at slutteksamen ikke vil bli vurdert. Ved dokumentasjon av gyldig fravær på den langsgående vurdering, vil slutteksamen telle 100%.

Delprøvens varighet vil være 1,75 timer, mens slutteksamen vil ha en tidsramme på 3,5 timer. Begge vil være skriftlig. Ved eventuelt gjentak av eksamen må både delprøve og slutteksamen tas på nytt. 

På grunn av at emnet har samlet vurdering blir det bare arrangert eksamen kun i vårsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i høstsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: :