Course code BUS110

BUS110 Finansregnskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Regnskapsføring, regnskapsforståelse, verdien av god og riktig rapportering. Særlig fokus på den praktiske nytten av regnskapsanalysen.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig
 • kjennskap til grunnleggende regnskapsføring og regnskapsavslutning
 • kjennskap til relevant lovverk og forskrifter og grunnleggende regnskapsprinsipper 
 • kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og anvendelse av sentrale finansielle nøkkeltall
 • kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse

Ferdigheter

Studenten kan

 • avslutte et regnskap med resultatregnskap og en balanse. 
 • bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • sette opp og analysere en kontantstrømoppstilling
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av lønnsomhet, likviditet, finansiering, soliditet og verdsettelse generelt.

Generell kompetanse

 • å forstå finansregnskapets verdi for ulike interessegrupper
 • evne å tenke kritisk og kunne reflektere rundt innholdet i regnskapsrapporter
 • forstå innholdet i en årsrapport for et større norsk selskap
Læringsaktiviteter:
Det undervises i plenumsforelesninger fysisk og digitalt. Oppgaveløsing under veiledning av øvingslærere (både fysisk og digitalt). I noen grad case-basert undervisning.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fra Bilag til Bruk, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Langli, John Christian (2018) med tilhørende arbeidsbok (2019). Noe ekstra pensum i form av artikler og kompendier kan påregnes.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 9 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst 6 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.
Vurderingsordning:
(Grunnet korona-tiltak kan emnet ha endringer i vurderingsordning. Endelig vurderingsordning vil kommuniseres i forelesninger / publiseres i Canvas).Tidligere vurderingsordning: Den totale vurderingen vil bestå av langsgående vurdering i form av en delprøve og slutteksamen basert på et forhold mellom disse på 30/70. Det er obligatorisk fremmøte på den langsgående vurdering. Fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon på den langsgående vurdering fører til at slutteksamen ikke vil bli vurdert. Ved dokumentasjon av gyldig fravær på den langsgående vurdering, vil slutteksamen telle 100%. Delprøvens varighet vil være 1,75 timer, mens slutteksamen vil ha en tidsramme på 3,5 timer. Begge vil være skriftlig. Ved eventuell gjentak av eksamen må både delprøve og slutteksamen tas på nytt. På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i vårsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i høstsemesteret.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:

4 timer forelesning og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning per uke.

Eksamensdetaljer: :