Course code BUS110

BUS110 Finansregnskapet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom dette emnet oppøver studentene kunnskaper og evner innenfor eksternregnskapet slik at de selv kan føre et enkelt regnskap. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for eksternregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. 
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig
 • kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning
 • grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring
 • kjennskap til standard kontoplan
 • kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres
 • kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse
 • kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark

Ferdigheter

Studenten kan

 • foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap 
 • komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse. 
 • lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse 
 • bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning
 • forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper
 • stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • analysere en kontantstrømoppstilling
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet

Generell kompetanse

 • å forstå finansregnskapets verdi for ulike interessegrupper
 • evne å tenke kritisk og kunne reflektere rundt innholdet i regnskapsrapporter
Læringsaktiviteter:
Det undervises i plenumsforelesninger. Oppgaveløsing under veiledning av øvingslærere. Det gis en semesteroppgave som studentene må løse før eksamen, og de må selv ta med løsningen på selve eksamensdagen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Pedersen, A.O. og Hoff K.G. (2019): Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet, 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03461-4

Hoff, K.G. og Pedersen, A.O. (2019): Grunnleggende regnskap 2. Analyse av finansregnskapet, 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03462-1

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Det kan bli gitt inntil to obligatoriske innleveringsoppgaver. Godkjennelse av obligatorisk(e) innleveringsoppgave(r) er en betingelse for å kunne gjennomføre slutteksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to år.

 

Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Den totale vurderingen vil bestå av langsgående vurdering i form av en delprøve og slutteksamen basert på et forhold mellom disse på 30/70. Det er obligatorisk fremmøte på den langsgående vurdering. Fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon på den langsgående vurdering fører til at slutteksamen ikke vil bli vurdert. Ved dokumentasjon av gyldig fravær på den langsgående vurdering, vil slutteksamen telle 100%. Delprøvens varighet vil være 1,75 timer, mens slutteksamen vil ha en tidsramme på 3,5 timer. Begge vil være skriftlig. Ved eventuell gjentak av eksamen må både delprøve og slutteksamen tas på nytt. På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i vårsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i høstsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått