Course code BUS110

BUS110 Eksternregnskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom dette emnet oppøver studentene kunnskaper og evner innenfor eksternregnskapet slik at de selv kan føre et enkelt regnskap. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for eksternregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. 
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig
 • kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning
 • grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring
 • kjennskap til standard kontoplan
 • kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres
 • kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse
 • kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark

Ferdigheter

Studenten kan

 • foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap 
 • komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse. 
 • lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse 
 • bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning
 • forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper
 • stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • analysere en kontantstrømoppstilling
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet

Generell kompetanse

Studenten

 • vet hvordan regnskapsføring og analyse foregår ut ifra gjeldende lover og regler
Læringsaktiviteter:
Det undervises i plenumsforelesninger. Oppgaveløsing under veiledning av øvingslærere. Det gis en semesteroppgave som studetentene må løse før eksamen, og de må selv ta med løsningen på selve eksamensdagen.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

A.O. Pedersen m.fl.: Grunnleggende regnskap, (I) Universitetsforlaget 2016, 3. utgave

K.G. Hoff m.fl.: Grunnleggende regnskap 2, (II) Universitetsforlaget 2015, 2. utgave​

Forutsatte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
Det avholdes individuell skriftlig eksamen på 3,5 timer i slutten av semesteret. Denne eksamen teller 100 % av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Eksamensdetaljer: :