BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stig Aleksander Aune

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i, og har undervisning og vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Virksomheter må utarbeide et årsregnskap, som gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette emnet gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Regnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av emnet er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva regnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og resultatet måles.

Regnskaper er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjonen om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Emnets tredje del tar for seg hvordan regnskapet kan brukes til analyse, verdsettelse og kredittvurdering.

Dette lærer du

Kunnskapsmål

Etter endt emne skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
 • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.

Ferdighetsmål

Etter endt emne skal studentene:

 • Kunne verdivurdere eiendeler og gjeld og periodisere inntekter og kostnader i henhold til regnskapslovens hovedregler.
 • Kunne sette opp en enkel kontantstrømoppstilling.

Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.

Generell kompetanse

 • Etter endt emne skal studentene kunne lese et årsregnskap med et kritisk blikk og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god og relevant eller mangelfull og villedende informasjon til regnskapsbrukere.
 • Det undervises i campusbaserte plenumsforelesninger. Forelesningene vil ikke bli "streamet". Oppgaveløsing under veiledning av øvingslærere (både fysisk og digitalt). I noen grad case-basert undervisning.
 • Fra Bilag til Bruk, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Langli, John Christian (2. utg. 2022) med tilhørende arbeidsbok (2. utg. 2022)
 • BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger eller lignende emne som gir grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi.
 • Skriftlig campusbasert eksamen (3,5 timer), som teller 100 %.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Det vil bli gitt 6 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst 4 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir ikke grunnlag for fritak.
 • 4 timer forelesning og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning med øvingslærere per uke.
 • 5 studiepoeng overlapp mot BUS113-B.

  10 studiepoeng overlapp mot BUS110F

 • GSK