Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Torun Fretheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis 1 gang per år, i vårparallellen.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, og tar utgangspunkt i hvordan man bruker verktøy som regnskap og kalkyler for å ta ansvarlige og lønnsomme beslutninger. 

Følgende temaer blir behandlet:

Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering; Finansregnskapet.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til finansregnskapet
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 

Etter kurset kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare sammenhengen mellom balanse og resultat
 • forklare pengenes nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel prosjektanalyse

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff
Læringsaktiviteter:

Forelesninger i auditorium.

Seminargrupper med øvingslærere. Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp på den gruppen som passer best.

Læringsstøtte:
Plenumsforelesninger; diverse materiale og frivillige flervalgstester på Canvas; frivillige seminarer.
Pensum:

Berg, Terje: Grunnleggende økonomistyring, Cappelen Dam, ISBN 9788202659820, 3. utgave, 2021.

+ supplerende materiale som blir lagt ut på kursets hjemmeside.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) på campus, som teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon, som har fått opptak høsten 2018, eller senere, kan ikke ta BUS100 som del av bachelorgraden. Det samme gjelder studenter på bachelorprogrammet i økonomi, ledelse og IT. Disse programmene har obligatoriske emner i programmet som overlapper med BUS100.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK).

Emnet er åpent for alle programstudenter ved NMBU, med unntak av studenter på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon og studenter på bachelorprogrammet i økonomi, ledelse og IT.

Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BUS100F, INN200, INN200F, INN201-B og 2,5 studiepoeng mot BUS101.
Undervisningstid:

2 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer