Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Annette Alstadsæter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis 2 ganger i året, både i vårparallell og i høstparallell.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode. Deler av undervisningen er forskningsbasert. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra media i undervisningen.

Følgende temaer blir behandlet:

Bedriften i samfunnet; Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt, og hvordan dette varierer mellom ulike bedriftstyper og mellom ulike markeder
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til hvorfor og hvordan multinasjonale selskaper flytter overskudd mellom land
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 

Etter fullført emne kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare betalingsstrømmer og investeringens nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel finansierings- og investeringsanalyse
 • svare på spørsmål som "Hvor mye koster det egentlig å kjøpe en vaskemaskin på avbetaling?»

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig
 • reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
 • bruke sin innsikt og sine ferdigheter i økonomistyring til å kommunisere om faglige problemstillinger og dagsaktuelle problemstillinger i media
Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Seminar/diskusjon/øving med lærer til stede.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Sending, Aage: Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1496-9, 2.utgave, 2013.

Sending, Aage: Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1362-7, 2.utgave, 2013.

Evt. supplerende forskningspublikasjoner som blir lagt ut på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

To obligatoriske innleveringer med vurdering bestått/ikke bestått.

Beståtte obligatoriske innleveringer gir rett til å ta eksamen i BUS100 også i framtidige semestere, uten å måtte bestå de obligatoriske innleveringene på nytt.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen i emnet fordi emnet gis ordinært både i høst- og vårsemesteret.

Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

2-4 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått