Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Annette Alstadsæter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis 2 ganger i året, både i vårparallell og i høstparallell.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode. Deler av undervisningen er forskningsbasert. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra media i undervisningen.

Følgende temaer blir behandlet:

Bedriften i samfunnet; Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt, og hvordan dette varierer mellom ulike bedriftstyper og mellom ulike markeder
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til hvorfor og hvordan multinasjonale selskaper flytter overskudd mellom land
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 

Etter fullført emne kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare betalingsstrømmer og investeringens nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel finansierings- og investeringsanalyse
 • svare på spørsmål som "Hvor mye koster det egentlig å kjøpe en vaskemaskin på avbetaling?»

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig
 • reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
 • bruke sin innsikt og sine ferdigheter i økonomistyring til å kommunisere om faglige problemstillinger og dagsaktuelle problemstillinger i media
Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Seminar/diskusjon/øving med lærer til stede.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Sending, Aage: Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1496-9, 2.utgave, 2013.

Sending, Aage: Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1362-7, 2.utgave, 2013.

Evt. supplerende forskningspublikasjoner som blir lagt ut på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

To obligatoriske innleveringer med vurdering bestått/ikke bestått.

Beståtte obligatoriske innleveringer gir rett til å ta eksamen i BUS100 også i framtidige semestere, uten å måtte bestå de obligatoriske innleveringene på nytt.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen i emnet fordi emnet gis ordinært både i høst- og vårsemesteret.

Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:

2-4 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått