Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Gis 2 ganger i året, både i vårparallell og i høstparallell.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Bedriftens og dens omgivelser, Kostnadsteori, Etterspørselsteori, Markedsformer og markedstilpasning, Produktkalkulsjon, Kostnadsfordelingen, Resultat og beholdningendringer, Kostnader-Resultat-Volum analyser, Produktvalgsanalyse,  Enkle investeringsanalyser.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter kurset skal studenten ha fått en innføring i bedriftsøkonomisk metode og teori. Studenten skal ha en bred kunnskap i grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.

Ferdigheter:  Etter kurset skal studenten:  - kunne forklare  begrepet kostnader - kunne beskrive bedriftens forskjellige kostnader og kostnadenes forløp og struktur - kjenne til forskjellige markedsformer og hvilken betydning disse har for hvilket handlingsrom en bedrift har - kjenne til bedriftens konkurransemidler - forstå forskjellen mellom differanseenhetsinntekter og differanseenhetskostnader, kunne beregne disse og bruke disse for å finne vinningsoptimum - ha god kjennskap til selvkost- og bidragskalkylen - kunne fordele kostnader fra kostnadsart til kostnadssted - kjenne til typiske forskjeller mellom industribedrifter, tjenesteytende virksomheter og handelsvirksomheter og hvordan forskjellene vil påvirke kalkylene - kunne beregne beholdningsendringer  og resultat ved bruk av bidrags- og selvkostprinsippet - kunne forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat - kunne analysere hvordan endringer i pris og kostnader vil påvirke resultat - kunne forklare og regne på bedriftens produktvalg ved ledig kapasitet og ved beskrankninger i  kapasitet (problemer av begrenset størrelse) - kunne forklare betalingsstrømmer og investeringens nåverdi - utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdi - kjenne til og foreta lønnsomhetsberegninger basert på internrentemetoden.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger på video. Seminar/diskusjon/øving med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hoff, Kjell Gunnar: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget 2009. Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget 2009.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske innleveringer.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. En avsluttende flervalgseksamen (multiple choice) som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3,5 time. Slutteksamen teller 100 %. Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen i emnet fordi emnet gis ordinært både i høst- og vårsemesteret.
Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
1-2 timer forelesning per uke (forinnspillt video som ligger på internett). 2 timer seminar/øving per uke .
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått