Course code BOT270

BOT270 Kartlegging av natur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Kari Klanderud
Medvirkende: Ida Marielle Mienna, Siri Lie Olsen, Siri Lie Olsen, Roar Økseter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og i juniblokka
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

1)  Blokkundervisning (2 uker i juni) med innledende forelesninger og feltkurs (dagsekskursjoner og 2 overnattinger) med presentasjon av ulike naturtyper og praktiske kartleggingsoppgaver.

2) Høstsemesteret: GIS lab med produksjon av naturtypekart basert på kartlegging i feltkurset. Gjennomgang av beskrivelses systemet Natur i Norge. Bruk av naturtypedata og naturtypekart i forvaltning og forskning. Bruk av fjernmåling i kartlegging. Gruppeøvinger med innlevering GIS lab, forelesninger, studentpresentasjoner, semesteroppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal forstå oppbyggingen av beskrivelses systemet Natur i Norge (NiN). De skal ha kunnskap om norske naturtypers struktur, økologi, artssammensetning, og utbredelse på natursystemnivå. Studentene skal få forståelse for samvariasjonen mellom naturtyper og miljøforhold, og hvordan naturtypekartlegging kan brukes i forvaltning.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne kartlegge natur ved bruk av NiN, dvs. identifisere og avgrense naturtyper på natursystemnivå. De skal kunne anvende kunnskap om naturtyper for å kunne si noe om et gitt areals egenskaper, som for eksempel jordbunnsforhold, hydrologi, produktivitet, slitasjestyrke og kulturpåvirkning. Studentene skal kunne vurdere konsekvenser av ulike forvaltningsregimer og inngrep i ulike naturtyper, med vekt på biologisk mangfold. De skal også kunne gjennomføre en bestilling av et kartleggingsoppdrag basert på NiN.

Generell kompetanse:

Emnet skal videreutvikle forståelsen for norsk naturvariasjon og hvordan denne kan dokumenteres og beskrives ved hjelp av NiN.

Læringsaktiviteter:
Feltundervisningen utgjør en viktig del av emnet. Feltkurset legger vekt på at studentene får kjennskap til ulike naturtyper, og artssammensetningen og økologien bak disse gjennom ulike aktiviteter i felt. De gjennomfører kartleggingsoppgaver i grupper der studentene får praktisk øvelse i å kartlegge naturtyper i henhold til kartleggingsveileder for Natur i Norge (NiN), med påfølgende produksjon av naturtypekart ved hjelp av GIS på lab. I høstsemesteret gis det forelesninger med fokus på beskrivelsessystemet NiN, naturvariasjon og økologien som ligger til grunn for denne, bruk av naturtyperegistreringer og fjernmålingsteknologi innen kartlegging. Studentene skriver semesteroppgave om en selvvalgt naturtype, hvordan denne er definert og plassert i NiN, økologi og forvaltning. Oppgavene presenteres for de andre studentene i løpet av skriveprosessen for å fremme diskusjon og tilbakemeldinger mellom studenter.
Læringsstøtte:
Veiledning av gruppeoppgaverog semesteroppgaveretteravtale med studentene.
Pensum:

Forelesninger.

Setter naturen i system. Natur i Norge (NiN). Artsdatabanken

Natur i Norge (NiN 2.0) - en innføring i teorien og systemet.

Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. 2017

Veileder for beskrivelsessystemet for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0). Halvorsen & Bratli

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0). Bryn & Ullerud, UiO

Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) utgave 1. Bryn & Ullerud, UiO

Litteratur og forelesninger blir lagt ut på studentenes Canvas. All litteratur om NiN ligger i tillegg på www.artsdatabanken.no. Studentene anbefales å bruke artsdatabankens nettsider «Utforsk Natur i Norge» til utfyllende informasjon. Det tas forbehold om endringer i forhold til ny litteratur som utarbeides om NiN.

Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og ECOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
Feltkurs og labøvelser med godkjent gruppeoppgave.
Vurderingsordning:
Langsgående eksamen består av individuell avsluttende muntlig eksamen som teller 60% og semesteroppgave 40%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor brukes til muntlig eksamen og semesteroppgaver.
Merknader:
Oppmeldingsfrist er 1. april.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: ca. 130 timer. Studentenes egeninnsats i form av gruppeoppgave, semesteroppgave, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: ca. 170 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Juniblokk: Feltkurs/dagsekskursjoner med to overnattinger. Totalt 9 dager undervisning i juni. Høstparallell: Forelesninger og lab/gruppearbeid ca. 24 timer.
Eksamensdetaljer: :