Course code BOT270

BOT270 Kartlegging av natur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kari Klanderud, Kari Klanderud
Medvirkende: Terje Gobakken, Knut Marius Hauglin, Knut Marius Hauglin
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

1) Blokkundervisning (2 uker i juni) med innledende forelesninger og feltkurs (dagsekskursjoner og 1-2 overnattinger).

2) Høstsemesteret: Gjennomgang av systemet Natur i Norge. Bruk av naturtypedata, naturtypekart og moderne teknologi i kartlegging og forskning, produksjon av naturtypekart fra feltkurset ved hjelp av digitale hjelpemidler (GiS). Forelesninger, semesteroppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om Natur i Norge (NiN), norske naturtypers struktur, økologi og artssammensetning, diagnostiske arter og hovedtrekk i variasjon og utbredelse på natursystemnivå. Studentene skal få forståelse for samvariasjonen mellom naturtyper og miljøforhold.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne kartlegge natur ved bruk av klassifikasjonssystemet NiN, dvs. identifisere og avgrense aktuelle naturtyper på natursystemnivå De skal kunne anvende kunnskap om naturtyper for å kunne si noe om et gitt areals egenskaper, som for eksempel jordbunnsforhold, hydrologi, produktivitet, slitasjestyrke og kulturpåvirkning. Studentene skal kunne vurdere konsekvenser av ulike forvaltningsregimer og inngrep i ulike naturtyper, med vekt på biologisk mangfold.

Generell kompetanse:

Emnet skal videreutvikle forståelsen for norsk naturvariasjon og hvordan denne kan dokumenteres og beskrives ved hjelp av NiN.

Læringsaktiviteter:
Feltundervisningen utgjør en viktig del av emnet. Feltkurset legger vekt på å vise ulike naturtyper, og å forklare økologien bak disse. I tillegg er det kartleggingsoppgaver i grupper der studentene får praktisk øvelse i å kartlegge naturtyper i henhold til kartleggingsveileder for Natur i Norge (NiN), med påfølgende produksjon av naturtypekart ved hjelp av GIS. I høstsemesteret gis det forelesninger med fokus på klassifikasjonsssystemet NiN, naturtypevariasjon og økologien som ligger til grunn for denne, bruk av naturtyperegistreringer og moderne teknologi innen kartlegging. Studentene skriver semesteroppgave om en selvvalgt naturtype, dens plassering i NiN, økologi og forvaltning.
Læringsstøtte:
Veiledning av gruppeoppgaverog semesteroppgaveretteravtale med studentene.
Pensum:

Forelesninger.

Natur i Norge (NiN 2.0) - en innføring i teorien og systemet.

NiN 2.0.2 Kartleggingsveileder, del A og C.*

Artikkel 1, del A og B.**

Litteratur og forelesninger vil bli lagt ut på studentenes Canvas. All litteratur om NiN ligger i tillegg på www.artsdatabanken.no. Studentene anbefales å bruke artsdatabankens nettsider «Utforsk Natur i Norge» til utfyllende informasjon. Det tas forbehold om endringer i forhold til ny litteratur som utarbeides om NiN.

*Bryn, A. & Halvorsen, R. 2015. Veileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.0.2). Veileder versjon 2.0.2a. (Artsdatabanken, Trondheim; http://www.artsdatabanken.no.)

**Halvorsen, R., Bryn, A. & Erikstad, L. 2015. NiNs systemkjerne - teori, prinsipper og inndelingskriterier. ¿ Natur i Norge, Artikkel 1 (versjon 2.0.3): 1¿328 (Artsdatabanken, Trondheim; http://www.artsdatabanken.no.)

Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og ECOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
NATF200.
Obligatorisk aktivitet:

Feltkurs og labøvelser med godkjent gruppeoppgave.

Vurderingsordning:

Langsgående eksamen består av individuell avsluttende muntlig eksamen som teller 60% og semesteroppgave 40%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Ekstern sensor brukes til muntlig eksamen og semesteroppgaver.
Merknader:
Oppmeldingsfrist 1.april
Normert arbeidsmengde:

Strukturert undervisningstid: ca. 130 timer. Studentenes egeninnsats i form av gruppeoppgave, semesteroppgave, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: ca. 170 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Juniblokk: Feltkurs/dagsekskursjoner med to overnattinger. Totalt 9 dager undervisning i juni. Høstparallell: Forelesninger og lab/gruppearbeid ca. 24 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått