Course code BOT270

BOT270 Vegetasjonskartlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Marit Helene Lie, Marit Helene Lie
Medvirkende: Terje Gobakken, Knut Marius Hauglin
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1) Blokkundervisning (2 uker i juni) med innledende forelesninger og feltkurs (dagsekskursjoner og en overnatting). 2) Høstsemesteret: Gjennomgang av Norges vegetasjonstyper. Bruk av vegetasjonsdata, vegetasjonskart og moderne teknologi i kartlegging og forskning, produksjon av vegetasjonskart fra feltkurset ved hjelp av digitale hjelpemidler (GIS). Forelesninger, semesteroppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om struktur, økologi, og artssammensetning av norske veggetasjonstyper både diagnostisk viktige arter og eventuelle sjeldne arter/rødlistearter, og hovedtrekk i variasjon og utbredelse. Studentene skal få forståelse av hvordan vegetasjonstypene reflekterer miljøforhold.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne anvende kunnskap om vegetasjonstyper for å si noe om et gitt areals egenskaper som  jordbunnsforhold, hydrologi, næringsrikhet, beiteverdi, slitasjestyrke, samt grad og type kulturpåvirkning. Analyse av hvilke konsekvenser ulike naturinngrep har på vegetasjonen og artsmangfoldet. Emnet skal også gi studentene praktisk øving i kartleggingsmetoder i felt, inkludert bruk av moderne digitale hjelpemidler (GIS). Studentene skal kunne anvende kunnskap om norske vegetasjons- og naturtyper til å identifisere og forvalte disse i praktiske naturforvaltningssammenhenger på alle nivåer (fra kommuner/skoler/lokalmiljø til Fylkesmannen/DN). Kandidatene skal i en forvaltningssituasjon kunne identifisere og arealavgrense aktuelle vegetasjonstyper/naturtyper som utgangspunkt for naturvern, biologisk mangfold, bruk, o.l.

Generell kompetanse:

Emnet skal videreutvikle forståelsen for naturvern og fornuftig forvaltning av biologisk mangfold, spesielt ved å rette det inn mot det ansvar vernemyndigheter, kommuner og ulike samfunnssektorer har for å forvalte verdifulle naturtyper og artsmangfold.

Læringsaktiviteter:
Feltundervisningen utgjør en viktig del av emnet. Feltkurset legger vekt på å vise ulike vegetasjonstyper og naturtyper, og å forklare økologien bak disse. I tillegg er det kartleggingsoppgaver i grupper der studentene får praktisk øvelse i å utarbeide vegetasjonskart, dokumentasjon av floristisk sammensetning, og vurdering av biologisk mangfold og inngrep. Gjennomgang av Norges vegetasjonstyper med stikkord som økologi, artssammensetning, sårbarhet, variasjon og betydning for biologisk mangfold. Labøvelser: produksjon av vegetasjonskart med tilhørende infomasjon ved hjelp av digital teknologi (GIS).
Læringsstøtte:
Veiledning av gruppeoppgaverog semesteroppgaveretteravtale med studentene.
Pensum:
Hovedbok er Fremstad 1997: Norske vegetasjonstyper. Annen litteratur: DN Håndbok 13-1999 om verdifulle naturtyper, kopier av artikler, rapporter o.l. NB! Det tas forbehold om annen relevant litteratur!
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og ECOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
Feltkurs og labøvelser med godkjent gruppeoppgave.
Vurderingsordning:
Langsgående eksamen består av en individuell avsluttende muntlig eksamen som teller 60% og semesteroppgave 40%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor brukes til muntlig eksamen og semesteroppgaver.
Merknader:
Oppmeldingsfrist feltkurs 1.april
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: ca. 130 timer. Studentenes egeninnsats i form av gruppeoppgave, semesteroppgave, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: ca. 170 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Juniblokk: Feltkurs/dagsekskursjoner med en overnatting 9 dager. Høstparallell: Forelesninger og lab/gruppearbeid ca. 24 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått