Course code BOT270

BOT270 Kartlegging av natur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kari Klanderud
Medvirkende: Ida Marielle Mienna, Roar Økseter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 40 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og i juniblokka
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp på B-ØN, deretter M-NF og M-ECOL. Deretter studenter med god bakgrunn i økologi, botanikk og GIS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
To uker feltundervisning i juni utgjør en viktig del av emnet. Feltkurset legger vekt på at studentene får kjennskap til ulike naturtyper, og artssammensetningen og økologien i disse gjennom ulike aktiviteter i felt. Vi repeterer plantearter og gjennomfører kartleggingsoppgaver i grupper der studentene får praktisk øvelse i å kartlegge naturtyper i henhold til kartleggingsveileder for Natur i Norge (NiN). Feltkurset avsluttes med GIS lab der studentene produserer digitale naturtypekart basert på innsamlet data. Høstsemesteret starter med å fullføre dette GIS-arbeidet. Deretter er det forelesninger med fokus på NiN systemet, økologien som ligger til grunn for naturvariasjon, bruk av naturtypedata og naturtypekart i forvaltning og forskning, og bruk av fjernmåling i kartlegging. Studentene skriver semesteroppgave om en selvvalgt naturtype, og hvordan denne er beskrevet i NiN.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal forstå oppbyggingen av systemet Natur i Norge (NiN). De skal ha kunnskap om norske naturtypers økologi, artssammensetning, og utbredelse på natursystemnivå. Studentene skal få forståelse for samvariasjonen mellom naturtyper og miljøforhold, og hvordan naturtypekartlegging kan brukes i forvaltning.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne kartlegge natur ved bruk av NiN, det vil si identifisere og avgrense naturtyper på natursystemnivå. De skal kunne anvende kunnskap om naturtyper for å kunne si noe om et gitt areals egenskaper, som for eksempel jordbunnsforhold, hydrologi, produktivitet, biologisk mangfold og kulturpåvirkning. Studentene skal kunne gjennomføre en bestilling av et kartleggingsoppdrag basert på NiN.

Generell kompetanse:

Emnet skal videreutvikle forståelsen for norsk naturvariasjon og hvordan denne kan dokumenteres og beskrives ved hjelp av NiN. Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre oppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i en gruppe

Læringsaktiviteter:

Feltkurs over to uker i juni, med dagsekskursjoner og 2 overnattinger. Lærerstyrte presentasjoner i felt og studentstyrte kartleggingsoppgaver i små grupper.

GIS lab med gruppevis innlevering av digitaliserte naturtypekart og kartleggingsrapport.

Forelesninger.

Semesteroppgave med presentasjon i løpet av skriveprosessen for å fremme diskusjon og tilbakemeldinger mellom studenter.

Læringsstøtte:
Veiledning av gruppeoppgaver i felt, på GIS lab og semesteroppgaveskriving etter avtale med studentene.
Pensum:

Forelesninger.

Setter naturen i system. Natur i Norge (NiN). Artsdatabanken

Natur i Norge (NiN 2.0) - en innføring i teorien og systemet.

Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0), Bratli m.fl. 2019

Veileder for beskrivelsessystemet for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0), Halvorsen & Bratli 2019.

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0). Bryn & Ullerud 2018

Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) - Utgave 1. Bryn, Halvorsen & Ullerud 2018

Litteratur og forelesninger blir lagt ut på studentenes Canvas. All litteratur om NiN ligger i tillegg på www.artsdatabanken.no. Studentene anbefales å bruke artsdatabankens nettsider «Utforsk Natur i Norge» til utfyllende informasjon. Det tas forbehold om endringer i forhold til ny litteratur som utarbeides om NiN.

Forutsatte forkunnskaper:
BOT100, ECOL100 eller ECOL200 og LAD102.
Anbefalte forkunnskaper:
NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
Feltkurs og GIS lab øvelser med godkjent gruppeoppgave.
Vurderingsordning:
Vurderingen består av individuell avsluttende muntlig eksamen som teller 60% og semesteroppgave som teller 40%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor brukes til muntlig eksamen og semesteroppgaver.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: ca. 110 timer. Studentenes egeninnsats i form av gruppeoppgave, semesteroppgave, forberedelse til undervisning og eksamenslesing: ca. 140 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Juniblokk: Feltkurs/dagsekskursjoner med to overnattinger. Ca 10 dager undervisning i juni. Høstparallell: Forelesninger og lab/gruppearbeid ca. 24 timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer