BOT201 Produksjonsfysiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Åshild Gunilla Ergon, Åshild Gunilla Ergon, Tomasz Mroz

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Hvert år i vårparallellen.

Forventet arbeidsmengde:

125 timer, omtrent fordelt slik:

Forelesninger: 12 timer

Arbeid med oppgaver, emneevaluering, lærer tilstede: 10 timer

Øvinger: 8 timer med lærer

Praktisk arbeid med øvingene uten lærer, arbeid med journaler, egenstudium: 95 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Emnet tar for seg hvordan ulike faktorer påvirker avlingen i planteproduksjonen. Det er fokus på plantebestanden, mer enn på individet. Lysenergi, vann og næring. Fotosyntese, fotorespirasjon og respirasjon. Vekst og utvikling. Assimilatfordeling. Begrensende faktorer. Produktkvalitet. Modeller som simulerer avlingsoppbygging.

Dette lærer du

Kunnskap:

Du kan beskrive kvalitative og kvantitative sammenhenger for hvordan lysenergi, vann og næring kan omsettes til planteprodukter. Du kan forklare hvordan dette styres av egenskaper og prosesser i plantene, av driftsfaktorer og av andre miljøforhold.

Ferdigheter:

Du kan bestemme utviklingstrinn til noen vanlige landbruksplanter.

Generell kompetanse:

Du har en grunnleggende forståelse av sammenhenger mellom miljøfaktorer, plantenes utvikling, avling og kvalitet i det høsta produktet. Dette gjør deg i stand til å lære mer om hvordan driften kan optimaliseres, hvordan prediksjonsmodeller for avling og kvalitet fungerer, og hvordan seleksjon for visse egenskaper gjennom planteforedling kan gi sorter med høyere avling eller en annen kvalitet.

 • Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og en langsgående øving hvor studentene gjennomfører sitt eget forsøk med registreringer av plantenes utvikling i veksthus. Det skal leveres en journal for øvingene.
 • Forelesninger, opplegg for den praktiske øvingen, øvingsspørsmål og annen informasjon legges ut i Canvas.
 • Hay and Porter 2006. The physiology of crop yield. ISBN-13: 978-14051-0859-1
 • BOT130
 • Journal fra øvingene (30%) og muntlig eksamen (70%), A-F.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Innlevering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • En ekstern sensor vil godkjenne eksamensspørsmålene og delta ved karaktersetting av eksamensbesvarelsene
 • Øving. Innlevering av journal.
 • 2 t per uke, totalt ca. 30 timer
 • Realfag