Course code BIOEC320

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Et internship gir deg som student en unik mulighet til å jobbe opp erfaring i en relevant virksomhet. Du får prøvd ut teorier og metoder i praksis samtidig som du bidrar med arbeidskapasitet og forskningsbasert kunnskap direkte fra studiet. Slik internship være til gjensidig nytte og læring for både deg og virksomheten du jobber for.

Dette emnet tar utgangspunkt i praksis innenfor studentens fagområde: mat/akvakultur eller skog/bioraffinering. Hensikten med emnet er å tilegne seg relevant praksiserfaring og anvende teori i praksis ved å bruke refleksjon som verktøy for å utvikle ny forståelse gjennom å lære-ved-å-gjøre og reflektere i tett kobling mellom teori og praksis. Emnet vil handle om å utøve praksis, analysere praksis, dele praksiserfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over praksis i ulike læringssituasjoner som skal kobles tett til studiets teorideler og metodikk. Emnet består av en praksisperiode hvor du er tilstede i praksisvirksomheten etter avtale i hele perioden, to-tre undervisningssamlinger, samt en prosjektrapport. Det legges gjennomgående opp til refleksjon over praksis gjennom bruk av logg.

Emnet stiller krav til at det gjennomføres en praktisk leveranse i form av at du bidrar i henhold til avtale med oppdragsgiver om arbeidsoppgaver og leveranser formulert i en prosjektbeskrivelse (en del av internshipavtalen) og en akademisk leveranse i form av en prosjektrapport.

Læringsutbytte:

Hva lærer du?

Kunnskaper: 

  • Du skal utvikle kunnskap om arbeid innenfor ditt fagområde for å tilegne deg en større forståelse for aktuelle utfordringer som ulike aktører står overfor i praksis
  • Du skal kunne relatere egne praktiske erfaringer som gjøres gjennom internshipet til teori og metodikk i faget for å oppnå dypere innsikt i anvendelsen av disse og dermed kunne skape ny kunnskap og forståelse som utfordrer det etablerte (status quo)

Ferdigheter:

  • Du skal kunne samarbeide om å identifisere nye muligheter som kan bidra til nye og kreative ideer, omstilling og vekst i den virksomheten du har praksis i
  • Du skal utvikle ferdigheter i å analysere, formulere, formidle og anvende løsningsforslag i relasjon til virksomheters arbeid og forandringsprosesser, samt foreta begrunnede valg i koblingen mellom teori og erfaringskunnskap
  • Du skal utvikle ferdigheter i å beskrive, reflektere over og dele praksiserfaringer og læring

Generell kompetanse:

  • Du skal trenes i å fremstå som en profesjonell fagperson innen ditt fagområde
  • Du skal kunne arbeide selvstendig, delta i virksomheten som team-medlem og bidra som likeverdig partner med problemløsning innen virksomheten
  • Du skal vise evne til refleksjon og praksisbasert læring
Læringsaktiviteter:

Læringsaktivitetene vil foregå i samarbeid med oppdragsgiver og andre ved praksisstedet; i refleksjonssamlinger med andre studenter og faglærere ved Handelshøyskolen, samt i refleksjonslogger med tilbakemeldinger fra lærer og ved skriving av prosjektbeskrivelse og -rapport. Alle skal gjennomgående bidra med konstruktive refleksjoner og erfaringsdeling fra praksis. Din deling av praksiserfaringer er en viktig del av emneinnholdet.

Obligatoriske aktiviteter er: Oppmøte som avtalt ved praksissted gjennom hele perioden, oppmøte på seminarer, loggskriving, samt innlevering av logger og prosjektrapport. 

Praktisk leveranse - basert på prosjektbeskrivelse avtalt med virksomheten i internshipavtalen. Praksis skal foregå i en konkret virksomhet i privat eller offentlig sektor. Du arbeider med problemstillinger innenfor ditt fagområde som f.eks. nyskaping, forretningsutvikling og kommersialisering. I praksisperioden følger du arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og tar del i den ordinære daglige driften for å bli kjent med arbeidsmiljøet. Du vil få ansvar for et eget felt eller prosjekt. Arbeidet kan struktureres funksjonelt ved at du får en bestemt funksjon eller oppgave som du skal jobbe med i virksomheten eller ved at du jobber med et prosjekt hvor du skal løse et reelt oppdrag i henhold til oppdragsgivers behov. Du vil følges opp av en mentor i virksomheten og faglærer ved Handelshøyskolen. Studenten er ansvarlig for å finne relevant oppdragsgiver for internshipet. Arbeidet er ulønnet.

Internshipavtalen inneholder en prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen skal du angi så godt det lar seg gjøre på forhånd, i samråd med kontaktperson i virksomheten, hva slags område og oppgaver du skal arbeide med. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde dato for oppstart og avslutning, tidsplan, milepæler og leveranser, samt hvem i virksomheten som er stedlig ansvarlig for studenten. Leveranser kan eksempelvis være analyser, utredninger, rapporter, presentasjoner, workshops etc.

Internshipavtale mellom student, virksomhet og Handelshøyskolen NMBU fylles ut og sendes til emneansvarlig for godkjenning innen første uke av september (senest 6. september).

Akademisk leveranse - prosjektrapport. Det skal skrives en prosjektrapport på inntil 10 sider hvor du skal koble teori, metodikk og praksis, samt reflektere over internshipet ditt og din praksisbaserte læring. I rapporten skal studenten vise evne til refleksjon gjennom praksisbasert læring knyttet opp mot gitt pensumlitteratur for emnet, samt selvvalgt litteratur. Nærmere beskrivelse om rapportens form og innhold gis ved kursstart.

Læringsstøtte:
Canvas, refleksjonssamlinger og mentor i virksomheten.
Pensum:
Pensum består av en leseliste som publiseres i canvasrommet.
Forutsatte forkunnskaper:
Det er ønskelig at studentene har fullført omtrent 60 studiepoeng (ECTS) før start på internship.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektbeskrivelse, standardavtale, samlinger, deltagelse i daglig praksis i virksomheten og logger.
Vurderingsordning:

Mappeevaluering med prosjektrapport. Prosjektrapporten teller 100 % av karakteren.

Den praksisbaserte læringen skal dokumenteres underveis gjennom refleksjonslogger der endelig akademisk leveranse er en prosjektrapport som skal skrives individuelt. For å få rapporten vurdert, skal kravene om obligatorisk deltakelse i undervisning, praksis i henhold til normert deltakelse og logger være gjennomført. Prosjektrapporten vurderes til bestått eller ikke bestått. 

Sensor:
Intern sensor utfører sensuren.
Merknader:

Du kan kontakte følgende kontaktpersoner for faglige spørsmål om innhold og utforming av internshipkontrakten:

Thore Larsgård som fagansvarlig, thore.larsgard@nmbu.no eller Ann Christin Slettvold, for oppmelding og praktiske spørsmål, ann.christin.slettvold@nmbu.no.

Normert arbeidsmengde:
200 timer i bedrift. 50 timer til arbeid med prosjektrapport (inkludert pensumlitteratur), deltakelse på fellessamlinger og loggskriving.
Undervisningstid:
Undervisningen foregår gjennom seminarer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått