BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskapning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Thore Larsgård

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

1.Bioøkonomiens innhold, sektorens omfang og potensial: kobling til bærekraft, sirkulærøkonomi, innovasjon, verdiskaping og forretningsutvikling.

2.Case fra sentrale verdikjeder innen bioøkonomien: Skog, bioraffinering, akvakultur, jordbruk

3.Teoretiske hovedperspektiver fra forskningsfronten innen biovitenskap (biologi og bioteknologi) og økonomifag (markedsforståelse og forretningsutvikling). Vektlegging av bioøkonomifagets tverrfaglige karakter.

4.Politiske og sosiale utfordringer: governance, markedsinsitamenter, reguleringer. Vektlegging av «trade-offs» i forbindelse med eksternaliteter i bioøkonomisk virksomhet.

Dette lærer du

Studenten har:

 • Forståelse for begrepet bioøkonomi og de ulike perspektivene som inngår i dette begrepet.
 • Kunnskap om de utfordringene som verden står ovenfor i det 21. århundre, og forståelse for hvordan bioøkonomien kan bidra til en bærekraftig utvikling.
 • Oversikt over biobasert virksomhet og verdiskaping - status og potensial.
 • Kunnskap om skog, jord og vann som økosystem og generatorer av biomasse.
 • Kjennskap til ulike produksjonsprosesser i biobaserte virksomheter, med hovedvekt på industriell bioteknologi.
 • Kunnskap om hvordan samhandling på tvers av fag og bransjer kan bidra til innovasjon innen biologisk baserte næringer.
 • Kunnskap om det internasjonale markedet for biologisk baserte produkter, og hvordan dette markedet påvirkes av reguleringer fra myndigheter.
 • Kunnskap om bærekraftige strategier for overgangen til en mer biobasert økonomi.

Ferdigheter

Studenten:

 • Har evne til å analysere, planlegge og gjennomføre tverrfaglige innovasjons- og utviklingsprosesser i biobaserte produksjoner.
 • Forstår hvordan organisasjoner, grupper og team fungerer, og kan koordinere og lede prosjektarbeid på tvers av naturfag og samfunnsfag.
 • Har evne til å kommunisere, samhandle og etablere samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, interessenter, næringer og sektorer i bioøkonomien.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan gjennomføre analyser av bærekraftig verdiskaping i bioøkonomien.
 • Kan analysere teoretiske, metodiske og politiske problemer og avveininger både individuelt og i team.
 • Har evne til å identifisere kunnskapsbehov og sette sammen ulike kompetanser for tverrfaglig problemløsning.
 • Emnet vil bli seminarbasert, med hel eller halvdags samlinger etterfulgt av caseoppgaver og/eller andre former for gruppeoppgaver.
  • NMBU Bioøkonomirapport, Innovasjon Norge rapporter, Regjeringens bioøkonomimelding.
  • Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Levandowski, Iris.
  • Artikler, videoer, podcasts etc. som distribueres i løpet av semesteret.
 • Dette emnet har samlet vurdering. Mappe som består av innleveringer av gruppeoppgaver. Individuell eller gruppebasert muntlig eksamen. Vurdering for emnet: Bestått / Ikke bestått.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Innlevering og presentasjoner av gruppearbeider.
 • Emnet er kun åpent for studenter på masterprogrammet i bioøkonomi.
 • Emnet er kun åpent for studenter på masterprogrammet i bioøkonomi (M-BIOEC).
 • Oppmelding til emnet krever studierett på masterprogrammet i bioøkonomi (M-BIOEC)