Course code BIOEC300

BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskapning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Emnet er kun åpent for studenter på masterprogrammet i bioøkonomi (M-BIOEC).
Emnets innhold:

1.Bioøkonomiens innhold, sektorens omfang og potensial: kobling til bærekraft, sirkulærøkonomi, innovasjon, verdiskaping og forretningsutvikling.

2.Case fra sentrale verdikjeder innen bioøkonomien: Skog, bioraffinering, akvakultur, jordbruk

3.Teoretiske hovedperspektiver fra forskningsfronten innen biovitenskap (biologi og bioteknologi) og økonomifag (markedsforståelse og forretningsutvikling). Vektlegging av bioøkonomifagets tverrfaglige karakter.

4.Politiske og sosiale utfordringer: governance, markedsinsitamenter, reguleringer.  Vektlegging av «trade-offs» i forbindelse med eksternaliteter i bioøkonomisk virksomhet.

Læringsutbytte:

Studenten har: 

 • Forståelse for begrepet bioøkonomi og de ulike perspektivene som inngår i dette begrepet.
 • Kunnskap om de utfordringene som verden står ovenfor i det 21. århundre, og forståelse for hvordan bioøkonomien kan bidra til en bærekraftig utvikling.
 • Oversikt over biobasert virksomhet og verdiskaping - status og potensial.
 • Kunnskap om skog, jord og vann som økosystem og generatorer av biomasse.
 • Kjennskap til ulike produksjonsprosesser i biobaserte virksomheter, med hovedvekt på industriell bioteknologi.
 • Kunnskap om hvordan samhandling på tvers av fag og bransjer kan bidra til innovasjon innen biologisk baserte næringer.
 • Kunnskap om det internasjonale markedet for biologisk baserte produkter, og hvordan dette markedet påvirkes av reguleringer fra myndigheter.
 • Kunnskap om bærekraftige strategier for overgangen til en mer biobasert økonomi.

Ferdigheter 

Studenten: 

 • Har evne til å analysere, planlegge og gjennomføre tverrfaglige innovasjons- og utviklingsprosesser i biobaserte produksjoner.
 • Forstår hvordan organisasjoner, grupper og team fungerer, og kan koordinere og lede prosjektarbeid på tvers av naturfag og samfunnsfag.
 • Har evne til å kommunisere, samhandle og etablere samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, interessenter, næringer og sektorer i bioøkonomien.

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • Kan gjennomføre analyser av bærekraftig verdiskaping i bioøkonomien.
 • Kan analysere teoretiske, metodiske og politiske problemer og avveininger både individuelt og i team.
 • Har evne til å identifisere kunnskapsbehov og sette sammen ulike kompetanser for tverrfaglig problemløsning.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil bli seminarbasert, med hel eller halvdags samlinger etterfulgt av caseoppgaver og/eller andre former for gruppeoppgaver.
Pensum:
 • NMBU Bioøkonomirapport, Innovasjon Norge rapporter, Regjeringens bioøkonomimelding.
 • BioeconomyShaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy.  Levandowski, Iris.
 • Artikler, videoer, podcasts etc. som distribueres i løpet av semesteret.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering og presentasjoner av gruppearbeider.
Vurderingsordning:
Dette emnet har samlet vurdering. Mappe som består av innleveringer av gruppeoppgaver.  Individuell muntlig eksamen kan  justere karakteren fastsatt på gruppens mappeinnleveringer med opptil to trinn.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet er kun åpent for studenter på masterprogrammet i bioøkonomi.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Oppmelding til emnet krever studierett på masterprogrammet i bioøkonomi (M-BIOEC)
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått