Course code BIO421

BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim
Medvirkende: Jørn Henrik Sønstebø
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: PhD studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og ulikevekt, Grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, Mutasjoner, Genetisk drift, Innavl, ikke-tilfeldig paring, Subpopulasjoner og genflyt, Molekylær populasjonsgenetikk, Molekylær evolusjon, og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon, Kvantitativ genetikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå dynamikken i de evolusjonære forandringene som skjer på molekylært nivå, drivkreftene bak slike forandringer og evolusjonære effekter av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter. Teoretisk og praktisk opplæring i metoder som benyttes i komparative - og fylogenetiske analyser basert på molekylære data. Studentene skal ha oppøvd en kritisk tenkning og forståelse av faget og være i stand til å forstå primærartikler som ligger i forskningsfronten innen faget. Studentene skal kunne planlegge egen forskning innen faget og anvende aktuelle metoder til å analysere og presentere resultatene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvinger og diskusjon av aktuelle artikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv. Individuell veiledning når det gjelder litteratur for semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.
Pensum:
Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 -Statistikk grunnkurs.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO211 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiolog/BIO200 Molekylærgentikk i eukaryoter, BIO223 Molekylær økologi and evolution
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. 
Vurderingsordning:
Muntlig avsluttende eksamen basert på all pensumlitteratur utgjør 2/3 av karaktergrunnlaget. Vurdering og eksaminering av semesteroppgave utgjør 1/3 av karaktergrunnlaget. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen og lese semesteroppgaven
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer, øvinger og diskusjon av artikler: 24 timer, Litteraturstudier, skriving og presentasjon av semesteroppgave og selvstudium: 402 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon i forhold til BIO321: 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvinger: 2t per uke i 12 uker. Presentasjon og diskusjon av semesteroppgaver: 3 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering og muntlig: Bestått / Ikke bestått