BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Peer Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 24 timer, øvinger og diskusjon av artikler: 24 timer, Litteraturstudier, skriving og presentasjon av semesteroppgave og selvstudium: 327 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og ulikevekt, Grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, Mutasjoner, Genetisk drift, Innavl, ikke-tilfeldig paring, Subpopulasjoner og genflyt, Molekylær populasjonsgenetikk, Molekylær evolusjon, og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon, Kvantitativ genetikk.

Dette lærer du

Studentene skal forstå dynamikken i de evolusjonære forandringene som skjer på molekylært nivå, drivkreftene bak slike forandringer og evolusjonære effekter av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter. Teoretisk og praktisk opplæring i metoder som benyttes i komparative - og fylogenetiske analyser basert på molekylære data. Studentene skal ha oppøvd en kritisk tenkning og forståelse av faget og være i stand til å forstå primærartikler som ligger i forskningsfronten innen faget. Studentene skal kunne planlegge egen forskning innen faget og anvende aktuelle metoder til å analysere og presentere resultatene.
 • Forelesninger. Øvinger og diskusjon av aktuelle artikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv. Individuell veiledning når det gjelder litteratur for semesteroppgave.
 • Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.
 • Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
 • BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 -Statistikk grunnkurs.
 • Muntlig avsluttende eksamen basert på all pensumlitteratur utgjør 2/3 av karaktergrunnlaget. Vurdering og eksaminering av semesteroppgave utgjør 1/3 av karaktergrunnlaget. Begge deler må være bestått.

  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen og lese semesteroppgaven
 • Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser.
 • Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvinger: 2t per uke i 12 uker. Presentasjon og diskusjon av semesteroppgaver: 3 timer
 • PhD studenter
 • Studiepoengsreduksjon i forhold til BIO321: 10 studiepoeng.
 • Realfag