Course code BIO421

BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Arne Rognli
Medvirkende: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: PhD studenter
Emnets innhold:
Tema: Genetisk variasjon Hardy-Weinberg prinsippet Rekombinasjon, kopling og ulikevekt Grunnleggende modeller for naturlig seleksjon Mutasjoner Genetisk drift Innavl og ikke-tilfeldig paring Subpopulasjoner og genflyt Molekylær populasjonsgenetikk Molekylær evolusjon og fylogeni Avanserte modeller for naturlig seleksjon Kvantitativ genetikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå dynamikken i de evolusjonære forandringene som skjer på molekylært nivå, drivkreftene bak slike forandringer og evolusjonære effekter av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter. Teoretisk og praktisk opplæring i metoder som benyttes i komparative - og fylogenetiske analyser basert på molekylære data. Studentene skal ha oppøvd en kritisk tenkning og forståelse av faget og være i stand til å forstå primærartikler som ligger i forskningsfronten innen faget. Studentene skal kunne planlegge egen forskning innen faget og anvende aktuelle metoder til å analysere og presentere resultatene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Studentpresentasjoner av utvalgte primærartikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv. Individuell veiledning når det gjelder litteratur for semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Egen Web-side vil bli utviklet og brukt aktivt til å formidle stoff, og lenkertil programmerog data.
Pensum:
Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 -Statistikk grunnkurs.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO211 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiologi
Obligatorisk aktivitet:

Vurderingsordning:
Muntlig avsluttende eksamen basert på all pensumlitteratur utgjør 2/3 av karaktergrunnlaget. Vurdering og eksaminering av semesteroppgave utgjør 1/3 av karaktergrunnlaget. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer, Studentpresentasjoner av artikler: 24 timer, Litteraturstudier, skriving og presentasjon av semesteroppgave og selvstudium: 390 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon i forhold til BIO321: 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Studentpresentasjoner: 3t per uke i 12 uker. Presentasjon og diskusjon av semesteroppgaver: 3 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering og muntlig: Bestått / Ikke bestått