Course code BIO420

BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Modellorganismer i utviklingsbiologi gjennomgåes, spesielt bananflue,, C elegans, Arabidopsis og stamcellers regulering. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne. Undervsninn overlapper med BIO320, men dette kurset har en større semesteroppgave. Semesteroppgaven gjør at studentene får en bedre fordypning innenfor temaet, og at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modelorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå fordypning ved tildelt semesteroppgaveområde og i eget valgt område av utviklingsbiologien (gjerne knyttet til egen forskning). Denne fordypningen skal kunne lede studentene til analyse av stoff og syntese ved å trekke egne slutninger på bakgrunn av pensumet. Det er flott hvis kurset kan hjelpe studentene til å vurdere anvendelse av utviklingsbiologi i forskning. Det er også et mål at studentene får en innføring i bioetikk og dermed utvikler en viss forståelse for ulike grunnsyn, og at disse kan argumentere og resultere i ulike konklusjoner f.eks. i synet på bruk av genteknologisk forskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgavepresentasjoner, og semesteroppgaveskriving med kollokvier.
Pensum:
Bok: Wolpert: Principles of Development 2. ed. , primærartikler, semesteroppgaver og eget valgt tilleggspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO220/BIO200
Anbefalte forkunnskaper:
BIO322 (BIO310).
Obligatorisk aktivitet:
Det kreves at studentene deltar på minst 50% av semesteroppgavepresentasjonene og kollokvier.
Vurderingsordning:
Semesteroppgaven utgjør 1/3 av evalueringen, inntrykk underveis og muntlig eksamen teller 2/3. Evaluering av aktiviteter underveis, framføring og endelig semesteroppgave (teller 1/3), og muntlig avsluttende eksamen teller (2/3). Begge deler må være bestått. Den muntlige eksamen forventes å være på 25 min.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO320 - 5 stp.
Undervisningstid:
20 forelesninger, semesteroppgave presentasjoner og skriving av semesteroppgave v/ kollokviearbeid.
Eksamensdetaljer: :