Course code BIO420

BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Modellorganismer i utviklingsbiologi gjennomgåes, dvs spesielt bananflue og Arabidopsis. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne. Semesteroppgaven gjør at studentene får fordypning innenfor temaet, og at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modelorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå fordypning ved tildelt semesteroppgaveområde og i eget valgt område av utviklingsbiologien (gjerne knyttet til egen forskning). Denne fordypningen skal kunne lede studentene til analyse av stoff og syntese ved å trekke egne slutninger på bakgrunn av pensumet. Det er flott hvis kurset kan hjelpe studentene til å vurdere anvendelse av utviklingsbiologi i forskning. Det er også et mål at studentene får en innføring i bioetikk og dermed utvikler en viss forståelse for ulike grunnsyn, og at disse kan argumentere og resultere i ulike konklusjoner f.eks. i synet på bruk av genteknologisk forskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgavepresentasjoner, og semesteroppgaveskriving med kollokvier.
Pensum:
Bok: Wolpert: Principles of Development 2. ed. , primærartikler, semesteroppgaver og eget valgt tilleggspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO220.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO322 (BIO310).
Obligatorisk aktivitet:
Det kreves at studentene deltar på minst 50% av semesteroppgavepresentasjonene og kollokvier.
Vurderingsordning:
Semesteroppgaven utgjør 1/3 av evalueringen, inntrykk underveis og muntlig eksamen teller 2/3. Evaluering av aktiviteter underveis, framføring og endelig semesteroppgave (teller 1/3), og muntlig avsluttende eksamen teller (2/3). Begge deler må være bestått. Den muntlige eksamen forventes å være på 25 min.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO320 - 5 stp.
Undervisningstid:
20 forelesninger, semesteroppgave presentasjoner og skriving av semesteroppgave vha kollokviearbeid.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått