Course code BIO330

BIO330 Miljømikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Åsa Helena Frostegård
Medvirkende: Lars Reier Bakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minst 5 studenter. Maksimum 50 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Med utgangspunkt i en rekke aktuelle miljøproblemer formidles sentrale emner innen terrestrisk og akvatisk mikrobiell økologi:

 • Samspill mellom mikroorganismer, og mellom flercellede eukaryoter og mikroorganismer
 • Mikroorganismers samspill med sine omgivelser
 • Vekst-, opptak- og sult-kinetikk
 • Transport
 • Biogeokjemisk relevante funksjonelle grupper
 • Molekylære metoder i mikrobiell økologi.

Anvendte temaer: bioremediering, spredning og etablering av patogener, genetisk modifiserte mikroorganismer, biologisk kontroll.

Emnet er basert på forelesninger over utvalgte emner, litteraturseminarer og kollokvier. Forelesningene dekker de mest sentrale emner i læreboken. Til litteraturseminarene benyttes primærvitenskapelige artikler, som studentene skal kommentere og diskutere i plenum. Levering av en skriftlig oppgave kreves også i forbindelse med litteraturseminarene.

Læringsutbytte:

Målet er å gi studentene:

 • Grunnleggende innsikt i mikrobielle prosesser og interaksjoner, som spiller sentrale roller i økosystemers funksjon.
 • Et teoretisk fundament for å kunne tilegne seg kunnskaper om fagfeltet, ved å lese primærvitenskapelig litteratur.
 • Metodeforståelse, med hovedvekt på molekylærbiologiens rolle i mikrobiell økologi.
 • Intellektuelle ferdigheter som kan benyttes til å løse miljøproblemer.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger som behandler lærebokens sentrale deler, samt en viss tilleggslitteratur.
 • Kollokvier hvor spørsmål knyttet til pensum diskuteres.
 • Seminarer som tar utgangspunkt i vitenskapelige primærartikler. Studentene deltar aktivt i diskusjonene under disse seminarene. 
 • Individuell oppgave: Skrive en sammenfatning av en av seminarartiklene.
Læringsstøtte:

Lærerne deltar i seminarene og er tilgjenglige under kollokviene. Lærerne kan dessuten kontaktes via e-post.

Fronter brukes for diskusjoner og spørsmål utenom kollokvie- og seminar-/forelesningstidene.

Pensum:
Opplyses ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende mikrobiologi tilsvarende BIO130, Mikrobiell fysiologi, genetikk og systematikk tilsvarende BIO230.
Anbefalte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200, Molekylærbiologi tilsvarende BIO210, Mikrobiell diversitet tilsvarende BIO233, Eksperimentell molekylær mikrobiologi tilsvarende BIO332. Studenter med manglende forkunnskaper anbefales et lesepensum i en tidlig fase av kurset. Erfaringsmessig vil dette ikke medføre problemer for studenter med solide forkunnskaper innen en vesentlig del av kunnskapsplattformen for emnet.
Obligatorisk aktivitet:

8 seminarer à 2 t. Oppmøteplikt på minst 7 av 8 seminarer.

Skriftlig rapport skal skrives fra ett av seminarene. 

Vurderingsordning:

Innsatsen ved seminarer evalueres underveis. Seminardelen må vær bestått for å få gå opp i skriftlig eksamen.

Skriftlig avsluttende prøve som må være bestått.

Karaktervekt seminarer 3/10. Karaktervekt avsluttende prøve 7/10. Varighet avsluttende prøve 3,5 t.

Sensor:

Intern sensor ved seminarer.

Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.

Merknader:
Kurset er velegnet for doktorgradsstudenter og mastergradsstudenter innen relaterte felt, som ønsker øvelse i effektiv lesing og analyse av primærvitenskaplig litteratur. Studenter som mangler anbefalte forkunnskaper for dette kurset, henvises til relevant litteratur for selvstudium i tidlig fase av kurset. Dette gjelder i hovedsak doktorgradsstudenter som arbeider innen tilgrensende fagområder.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 40 t.

Seminarer inkl. forberedelser: 100 t.

Kollokvier og selvstudier: 160 t.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

2 x 2 t. forelesninger/uke, totalt 40 t.

Kollokvier hvor spørsmål relatert til pensum diskuteres: 2 t. annenhver uke.

2 t. seminarer/uke.

Ett studiebesøk hos relevant bedrift/organisasjon.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått