Course code BIO330

BIO330 Miljømikrobiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Åsa Helena Frostegård
Medvirkende: Lars Reier Bakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minst 5 studenter. Maksimum 50 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:

Med utgangspunkt i en rekke aktuelle miljøproblemer formidles sentrale emner innen terrestrisk og akvatisk mikrobiell økologi:

 • Samspill mellom mikroorganismer, og mellom flercellede eukaryoter og mikroorganismer
 • Mikroorganismers samspill med sine omgivelser
 • Vekst-, opptak- og sult-kinetikk
 • Transport
 • Biogeokjemisk relevante funksjonelle grupper
 • Molekylære metoder i mikrobiell økologi.

Anvendte temaer: bioremediering, spredning og etablering av patogener, genetisk modifiserte mikroorganismer, biologisk kontroll.

Emnet er basert på forelesninger over utvalgte emner, litteraturseminarer og kollokvier. Forelesningene dekker de mest sentrale emner i læreboken. Til litteraturseminarene benyttes primærvitenskapelige artikler, som studentene skal kommentere og diskutere i plenum. Levering av en skriftlig oppgave kreves også i forbindelse med litteraturseminarene.

Læringsutbytte:

Målet er å gi studentene:

 • Grunnleggende innsikt i mikrobielle prosesser og interaksjoner, som spiller sentrale roller i økosystemers funksjon.
 • Et teoretisk fundament for å kunne tilegne seg kunnskaper om fagfeltet, ved å lese primærvitenskapelig litteratur.
 • Metodeforståelse, med hovedvekt på molekylærbiologiens rolle i mikrobiell økologi.
 • Intellektuelle ferdigheter som kan benyttes til å løse miljøproblemer.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger som behandler lærebokens sentrale deler, samt en viss tilleggslitteratur.
 • Kollokvier hvor spørsmål knyttet til pensum diskuteres.
 • Seminarer som tar utgangspunkt i vitenskapelige primærartikler. Studentene deltar aktivt i diskusjonene under disse seminarene. 
 • Individuell oppgave: Skrive en sammenfatning av en av seminarartiklene.
Læringsstøtte:

Lærerne deltar i seminarene og er tilgjenglige under kollokviene. Lærerne kan dessuten kontaktes via e-post.

Fronter brukes for diskusjoner og spørsmål utenom kollokvie- og seminar-/forelesningstidene.

Pensum:
Opplyses ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende mikrobiologi tilsvarende BIO130, Mikrobiell fysiologi, genetikk og systematikk tilsvarende BIO230.
Anbefalte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200, Molekylærbiologi tilsvarende BIO210, Mikrobiell diversitet tilsvarende BIO233, Eksperimentell molekylær mikrobiologi tilsvarende BIO332. Studenter med manglende forkunnskaper anbefales et lesepensum i en tidlig fase av kurset. Erfaringsmessig vil dette ikke medføre problemer for studenter med solide forkunnskaper innen en vesentlig del av kunnskapsplattformen for emnet.
Obligatorisk aktivitet:

8 seminarer à 2 t. Oppmøteplikt på minst 7 av 8 seminarer.

Skriftlig rapport skal skrives fra ett av seminarene. 

Vurderingsordning:

Innsatsen ved seminarer evalueres underveis. Seminardelen må vær bestått for å få gå opp i skriftlig eksamen.

Skriftlig avsluttende prøve som må være bestått.

Karaktervekt seminarer 3/10. Karaktervekt avsluttende prøve 7/10. Varighet avsluttende prøve 3,5 t.

Sensor:

Intern sensor ved seminarer.

Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.

Merknader:
Kurset er velegnet for doktorgradsstudenter og mastergradsstudenter innen relaterte felt, som ønsker øvelse i effektiv lesing og analyse av primærvitenskaplig litteratur. Studenter som mangler anbefalte forkunnskaper for dette kurset, henvises til relevant litteratur for selvstudium i tidlig fase av kurset. Dette gjelder i hovedsak doktorgradsstudenter som arbeider innen tilgrensende fagområder.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 40 t.

Seminarer inkl. forberedelser: 100 t.

Kollokvier og selvstudier: 160 t.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

2 x 2 t. forelesninger/uke, totalt 40 t.

Kollokvier hvor spørsmål relatert til pensum diskuteres: 2 t. annenhver uke.

2 t. seminarer/uke.

Ett studiebesøk hos relevant bedrift/organisasjon.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått