BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Åsa Helena Frostegård

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 40 t.
 • Seminarer inkl. forberedelser: 100 t.
 • Kollokvier og selvstudier: 110 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Med utgangspunkt i noen aktuelle miljøproblemer formidles sentrale emner innen mikrobiell økologi:

 • Mirobiell biogeokjemi; nøkkelfunksjoner for sirkulasjon av nitrogen, karbon og svovel i biosfæren.
 • Prokaryote, funksjonelle gruppers fysiologi og økologi.
 • Funksjonelle samspill i mikrobielle samfunn; gjensidig avhengighet mellom funksjonelle grupper.
 • Symbioser mellom mikrober og eukaryote organismer.
 • Regulatorisk biologi; hvordan mikroorganismer reagerer på stimuli, og hvilken betydning det har for overlevelse/vekst.
 • Vekst-, opptak- og sult-kinetikk. Mikrober i naturen sulter det meste av tiden, og overlevelse avhenger av effektive opptakssystem og evne til å overleve langvarig sult.
 • Molekylære metoder i mikrobiell økologi.

Flere av de anvendte temaer som behandles er direkte knyttet til flere av FNs bærekraftsmål:

 • Reduksjon av mikrobielt dannede veksthusgasser (lystgass, metan)
 • Bioreaktorer (fermentering; metanproduksjon)
 • Bioremediering (biologisk rensing av jord og vann fra forurensing)
 • Biofertilisering (f. eks. med nitrogenfikserende mikroorganismer)
 • Moderne teknologi for rensing av avløpsvann.

Emnet er basert på forelesninger over utvalgte emner, litteraturseminarer og kollokvier. Forelesningene dekker de mest sentrale emnene i læreboken. En viktig del av kurset er å lese, diskutere og gi skriftlig oppsummering av vitenskapelig litteratur. Dette gir god trening for fremtidig skriving av masteroppgave og ph. d.-avhandling. Til litteraturseminarene benyttes primærvitenskapelige artikler, som studentene skal kommentere og diskutere i plenum. Innlevering av en skriftlig oppgave kreves også i forbindelse med litteraturseminarene.

Dette lærer du

Kunnskap: Grunnleggende innsikt i mikrobielle prosesser og interaksjoner, som spiller sentrale roller i økosystemers funksjon. Kjennskap til de vanligst brukte metodene innen moderne mikrobiell økologi, med hovedvekt på molekylære teknikker.

Ferdigheter: Evne til kritisk lesing av primærvitenskapelig litteratur. Trening i vitenskapelig skriving for fremtidig skriving av masteroppgave og ph. d.-avhandling. Kunne utføre kinetikkberegninger og lage enklere matematiske modeller for mikrobielle aktiviteter.

Generell kompetanse: Et teoretisk fundament for å kunne tilegne seg kunnskaper om fagfeltet og intellektuelle ferdigheter som kan benyttes til å løse miljøproblemer i samfunnet og bidra til en bærekraftig utvikling.

  • Forelesninger som omhandler lærebokens sentrale deler, samt noe tilleggslitteratur (oversiktsartikler som omhandler temaer som boken ikke dekker tilstrekkelig).
  • Kollokvier hvor spørsmål knyttet til pensum diskuteres.
  • Seminarer som tar utgangspunkt i vitenskapelige primærartikler. Hver diskusjon begynner med muntlig presentasjon av artikkel av en student. Studentene deltar aktivt i diskusjonene under disse seminarene.
  • Individuell oppgave: Skrive en sammenfatning av en av seminarartiklene.
 • Lærerne deltar i seminarene og er tilgjenglige under kollokviene. Lærerne kan dessuten kontaktes via e-post. Canvas brukes for diskusjoner og spørsmål utenom kollokvie- og seminar-/forelesningstidene.
 • Opplyses ved kursstart.
  • Grunnleggende mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Mikrobiell fysiologi, genetikk og systematikk tilsvarende BIO230.
 • Innsatsen ved seminarer evalueres underveis. Seminardelen (inklusive en skriftlig sammenfatning av en av seminar-artiklene) må være bestått for å få gå opp til eksamen.

  Karaktervekt seminarer 3/10. Karaktervekt avsluttende eksamen 7/10. Varighet avsluttende eksamen:

  • ca 30 minutter hvis muntlig;
  • 3.5 t hvis skriftlig.


  Seminar Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Intern sensor ved seminarer.

  Ekstern sensor tilstede ved muntlig eksamen (alle studenter). Ved skriftlig eksamen godkjenner sensor alle eksamensoppgavene og retter alle oppgaver (ved mer enn 25 studenter retter sensor minimum 25 utvalgte besvarelser).

 • 8 seminarer à 2 t. Oppmøteplikt på minst 7 av 8 seminarer.

  Skriftlig rapport skal skrives fra ett av seminarene.

 • Emnet er velegnet for doktorgradsstudenter og mastergradsstudenter innen relaterte felt, som ønsker øvelse i effektiv lesing og analyse av primærvitenskaplig litteratur. Studenter som mangler anbefalte forkunnskaper for dette emnet, henvises til relevant litteratur for selvstudium i tidlig fase av kurset. Dette gjelder i hovedsak doktorgradsstudenter som arbeider innen tilgrensende fagområder.
 • Visse uker 2 x 2 t forelesninger/uke, andre uker 2 t forelesning og 2 t kollokvier hvor spørsmål relatert til pensum diskuteres. Totalt ca 32 t forelesninger og 20 t kollokvier.

  2 t. seminarer/uke.

  Ett studiebesøk hos relevant bedrift/organisasjon.

 • M-BIOTEK
 • Realfag