Course code BIO322

BIO322 Molekylær genomanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Marie Saito, Dag Inge Våge
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ved færre enn fem deltakere gis emnet som selvstudium samt veiledet prosjektarbeid.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Bioinformatikk, bioteknologi, genomvitenskap, husdyrvitenskap, plantevitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets innhold omfatter oppbygging og regulering av komplekse genom, inkludert teknologier for å studere genom.Temaer som dekkes er komparative genomikk, evolusjonær genomikk, genetisk og fysisk genom-kartlegging, genekspresjon, genregulerings-analyser, proteome-analyser og funksjonell genom-annotering. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, lesing og presentasjoner og praktiske øvelser på PC.
Læringsutbytte:

En kandidat som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kan beskrive de sentrale elementene eukaryote genom er bygget opp av og forklare betydningen av genregulering på cellulært og molekylært nivå.

Kan forklare hvordan genomisk variasjon oppstår og blir opprettholdt i populasjoner, og hvordan variasjon bidrar til evolusjon.

Kan forklare de grunnleggende molekylære prosessene som inngår i sentrale teknologier for DNA- og RNA-sekvensering , genotyping og proteinanlyse.

Kan forklare hvordan data som genereres av de nevnte teknologiene kan brukes i komparative analyser, evolusjonsgenomikk, genetisk og fysisk genom-kartlegging, gen- og protein-ekspresjon, genom-reguleringsanalyser og funksjonell genom-annotering.

Kan forklare hvordan genom-teknologier brukes i genetisk bevaring og industri, slik som innen økologi (f.eks måling av biologisk mangfold), landbruk/akvakultur (f.eks genom-informert avl) og medisin (f.eks RNA vaksiner).

Kan identifisere og reflektere over etiske spørsmål knyttet til bruk av genomteknologier og genomiske data.

Ferdigheter:

Studentene kan lese og forklare/presentere vitenskapelige artikler innen genomikk.

Studentene kan bruke internett-basert programvare og databaser for å innhente og analysere genomiske data.

Studentene kan beskrive det molekylærbiologiske, statistiske og beregningsmessige grunnlaget for genetiske analyser og tolke analyser av genomiske data.

Studentene kan arbeide selvstendig og i grupper for å løse praktiske og teoretiske problemer, inkludert muntlige presentasjoner, data analyser og skriftlige rapporter.

Generell kompetanse:

Kan kommunisere og diskutere faglige spørsmål, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med fagpersoner og legfolk.

Studenten kan kombinere informasjon fra ulike kilder for å oppnå ny innsikt.

Læringsaktiviteter:
Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, lesing og presentasjoner og praktiske øvelser på PC.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fremgår av emnets Canvas-side.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO210/211 og/eller BIO200.
Obligatorisk aktivitet:
Praktiske øvelser som må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen er en flervalgstest. De praktiske øvelsene må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Sensor:
Detaljer rundt undervisningsopplegg og evaluering diskuteres med den eksterne sensoren. Skriftlig eksamen evalueres av sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/øvinger, studentforberedt fremleggelse av oversiktsartikler.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer