Course code BIO322

BIO322 Molekylær genomanalyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Dag Inge Våge, Marie Saitou
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ved færre enn fem deltakere gis emnet som selvstudium samt veiledet prosjektarbeid.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Bioinformatikk, bioteknologi, genomvitenskap, husdyrvitenskap, plantevitenskap.
Emnets innhold:
Emnets innhold omfatter oppbygging og regulering av komplekse genom, inkludert teknologier for å studere genom.Temaer som dekkes er komparative genomikk, evolusjonær genomikk, genetisk og fysisk genom-kartlegging, genekspresjon, genregulerings-analyser, proteome-analyser og funksjonell genom-annotering. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, lesing og presentasjoner og praktiske øvelser på PC.
Læringsutbytte:

En kandidat som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kan beskrive de sentrale elementene eukaryote genom er bygget opp av og forklare betydningen av genregulering på cellulært og molekylært nivå.

Kan forklare hvordan genomisk variasjon oppstår og blir opprettholdt i populasjoner, og hvordan variasjon bidrar til evolusjon.

Kan forklare de grunnleggende molekylære prosessene som inngår i sentrale teknologier for DNA- og RNA-sekvensering , genotyping og proteinanlyse.

Kan forklare hvordan data som genereres av de nevnte teknologiene kan brukes i komparative analyser, evolusjonsgenomikk, genetisk og fysisk genom-kartlegging, gen- og protein-ekspresjon, genom-reguleringsanalyser og funksjonell genom-annotering.

Kan forklare hvordan genom-teknologier brukes i genetisk bevaring og industri, slik som innen økologi (f.eks måling av biologisk mangfold), landbruk/akvakultur (f.eks genom-informert avl) og medisin (f.eks RNA vaksiner).

Kan identifisere og reflektere over etiske spørsmål knyttet til bruk av genomteknologier og genomiske data.

Ferdigheter:

Studentene kan lese og forklare/presentere vitenskapelige artikler innen genomikk.

Studentene kan bruke internett-basert programvare og databaser for å innhente og analysere genomiske data.

Studentene kan beskrive det molekylærbiologiske, statistiske og beregningsmessige grunnlaget for genetiske analyser og tolke analyser av genomiske data.

Studentene kan arbeide selvstendig og i grupper for å løse praktiske og teoretiske problemer, inkludert muntlige presentasjoner, data analyser og skriftlige rapporter.

Generell kompetanse:

Kan kommunisere og diskutere faglige spørsmål, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med fagpersoner og legfolk.

Studenten kan kombinere informasjon fra ulike kilder for å oppnå ny innsikt.

Læringsaktiviteter:
Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, lesing og presentasjoner og praktiske øvelser på PC.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fremgår av emnets Canvas-side.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO210/211 og/eller BIO200.
Obligatorisk aktivitet:
Praktiske øvelser som må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen er en flervalgstest. De praktiske øvelsene må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Sensor:
Detaljer rundt undervisningsopplegg og evaluering diskuteres med den eksterne sensoren. Skriftlig eksamen evalueres av sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/øvinger, studentforberedt fremleggelse av oversiktsartikler.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått