Course code BIO322

BIO322 Molekylær genomanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Dag Inge Våge
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ved færre enn fem deltakere gis emnet som selvstudium samt veiledet prosjektarbeid.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Bioinformatikk, bioteknologi, husdyrvitenskap, plantevitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kursets innhold er oppbygging og regulering av komplekse genom inkludert teknikker for å studere disse. Mer spesifikt inkluderer dette sentral metodikk innen funksjonell genomforskning, komparativ genomanalyse, genetisk og fysisk kartlegging av genom, genomsekvensering, genekspresjonsanalyser og metoder for proteomanalyser. Det gis forelesninger knyttet til kunnskapsmålene.
Læringsutbytte:
Studentene skal ved avsluttet emne ha etablert en god forståelse av hvordan høyerestående eukaryote genom er bygget opp og hvordan de reguleres. Studentene skal kunne beskrive og forklare de viktigste metodene som brukes i genom, transkriptome og proteomstudier, inkl. vurdere metodenes styrker og svakheter. Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger innen sentrale temaer i emnet. I tillegg legges det opp til semesteroppgaver, og de respektive gruppene får i oppgave å fremlegge en oversiktsartikkel i plenum fra det temaet som er valgt for semesteroppgaven.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Fremgår av emnets Canvas-side.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO210/211, BIO200.
Obligatorisk aktivitet:
Ja.
Vurderingsordning:
Godkjent semesteroppgave og skriftlig eksamen.
Sensor:
Detaljer rundt undervisningsopplegg og evaluering diskuteres med den eksterne sensoren. Skriftlig eksamen evalueres av sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/ Studentforberedt fremleggelse av oversiktsartikler.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått