Course code BIO320

BIO320 Utviklingsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Medvirkende: Rómulo Sacramento Sobral
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5 studenter bør være oppmeldt for at kurset skal gis.
Undervises i periode:
Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prinsippet for spesifisering av eukaryote celler fra kjønnsceller via zygote til determinerte celler for utvikling av flercellede organismer går som en rød tråd gjennom utviklingsbiologien. Cellesyklus og kreftcellers tapte regulering, er ett praktisk eksempel på en sykdom som også dekkes av utviklingsbiologiske prinsipper. Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer, metoder og teknikker vil dekkes med introduksjon fra studentene i grupper, forelesning og påfølgende diskusjon med faglærer. Spesielt sentrale modeller er bananflue, C. elegans og stamceller, men også zebrafisk, Arabidopsis og makroalger. Prinsipper for utvikling som aksesetting av fysisk kropsutvikling og geners betydning for å styre dette belyses gjennom eksempler på genetisk regulering av celledifferensiering.
Læringsutbytte:
Syntese av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene får ferdigheter som gir innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue, C. elegans, Arabidopsis, zebrafisk og andre. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger. I tillegg får studentene kompetanse gjennom presentasjon av forelesninger gjennom 30 minutters forelesning fra pensumet som gruppearbeid eller utdrag av pensum som leseøvelse styrt av studentgrupper på omgang. Dette gjør at de korrigerer mulige misforståelser de har før kursstart, innarbeider begreper og forståelse underveis og deltar aktivt i læringen fra kursstart som et samlet kollegium.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, introduksjon til hvert forelesningsemne, leseøvelser fra deler av pensum og kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas og læreren
Pensum:

Utvalgte kapitler fra boken Wolpert et al. (6 ed) Principles of Development.

Vitenskaplige artikler

Forutsatte forkunnskaper:
BIO200  eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Forståelse av hvordan gener brukes, reguleres og fungerer i høyerestående organismer er hjelpsom bakgrunnsinformasjon. Generell forståelse av biologisk forskning, hypotesetesting og mutantstudier er videre en god bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av intro til en forelesning eller leseøvelse. Studentene skal være til stede på minst 70% av forelesningene.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
125 timer. 28 forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, problem løsing
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Normalt 14 doble forelesninger inkludert studentaktiv undervisning
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer