Course code BIO320

BIO320 Utviklingsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5 studenter bør være oppmeldt for at kurset skal gis.
Undervises i periode:
Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prinsippet for reprogrammering av celler fra kjønnsceller via zygote til spesifiserte celler for utvikling av flercellede organismer går som en rød tråd gjennom utviklingsbiologi. Kreftcellers tapte regularing, er ett praktisk eksempel på en sykdom som også dekkes av utviklingsbiologiske prinsipper. Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer og modellsystemer vil dekkes med introduksjon fra studentene og påfølgende diskusjon med faglærer. Spesielt sentrale modeller er bananflue, C elegans, Arabidopsis, makroalger og stamcellergulering. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne belyses gjennom eksempler på genetisk regulering av celledifferensiering. Studentene velger en semesteroppgaver, en hvor studentene får anledning til å fordype seg i ett spesielt emne (avgjøres i samråd med lærer). Dette gjør at pensumet varierer hvert år + oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Syntese av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene får ferdigheter som gir innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue, C. elegans, Arabidopsis og andre. Studentene får spesiell kompetanse ved fordypning i et område av utviklingsbiologien ved tildelt tittel/tema for semesteroppgave de skriver individuelt. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger. I tillegg får studentene kompetanse gjennom presentasjon av forelesninger både individuelle frie på 15 minutter før hver dobbelttime, og 30 minutters forelesning fra pensumet som gruppearbeid. Dette gjør at de innarbeider begreper og forståelse underveis og deltar aktivt i læringen fra kursstart som et samlet kollegium.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, introduksjon til hvert forelesningsemne, semesteroppgaver og kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas og læreren
Pensum:
Selected chapters from the text book Wolpert et al. Principles of Development. Primary Scientific Literature and the written paper from the students.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO200  eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Forståelse av hvordan gener brukes, reguleres og fungerer i høyerestående organismer er hjelpsom bakgrunnsinformasjon. Generell forståelse av biologisk forskning, hypotesetesting og mutantstudier er videre hjelpsomt.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av intro til en forelesning, egen skrevet og presentert semesteroppgave og være til stede ved presentasjonene av de andres semesteroppgaver (studentene skal være til stede på minst 70% av forelesningene/presentasjonene).
Vurderingsordning:
Samlet vurdering der semesteroppgavene utgjør 40 % av evalueringen, deltagelse i forelesningene (10%) og muntlig eksamen 50 %. Semesteroppgave og muntlig eksamen må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer semesteroppgaven og den muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Normalt 12 doble forelesninger, skriving og presentasjon av egen semesteroppgave og tilstedeværelse ved presentasjon av de andre semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer