Course code BIO320

BIO320 Utviklingsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
5 studenter bør være oppmeldt for at kurset skal gis.
Undervises i periode:
Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prinsippet for reprogrammering av celler fra kjønnsceller via zygote til spesifiserte celler for utvikling av flercellede organismer går som en rød tråd gjennom utviklingsbiologi. Kreftcellers tapte regularing, er ett praktisk eksempel på en sykdom som også dekkes av utviklingsbiologiske prinsipper. Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer og modellsystemer vil dekkes med introduksjon fra studentene og påfølgende diskusjon med faglærer. Spesielt sentrale modeller er bananflue, C elegans, Arabidopsis, makroalger og stamcellergulering. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne belyses gjennom eksempler på genetisk regulering av celledifferensiering. Studentene velger en semesteroppgaver, en hvor studentene får anledning til å fordype seg i ett spesielt emne (avgjøres i samråd med lærer). Dette gjør at pensumet varierer hvert år + oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue, Arabidopsis og andre. Studentene skal oppnå noe fordypning i et område av utviklingsbiologien ved tildelt tittel/tema for semesteroppgavene. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, introduksjon til hvert forelesningsemne, semesteroppgaver og kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas og læreren
Pensum:
Selected chapters from the text book Wolpert et al. Principles of Development. Primary Scientific Literature and the written paper from the students.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO220/BI0200  eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Forståelse av hvordan gener brukes, reguleres og fungerer i høyerestående organismer er hjelpsom bakgrunnsinformasjon. Generell forståelse av biologisk forskning, hypotesetesting og mutantstudier er videre hjelpsomt.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av intro til en forelesning, egen skrevet og presentert semesteroppgave og presentasjonene av de andres semesteroppgaver (studentene skal være til stede på minst 70% av presentasjonene).
Vurderingsordning:
Semesteroppgavene utgjør 40 % av evalueringen og muntlig eksamen (ca. 25 min.) 60 %. Begge eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer semesteroppgaven og den muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Normalt 16 forelesninger, skriving og presentasjon av egen semesteroppgave og tilstedeværelse ved presentasjon av de andre semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: :