Course code BIO320

BIO320 Utviklingsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer og modellsystemer gjennomgåes, og spesielt bananflue, C elegans, Arabidopsis og stamcellergulering. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne belyses gjennom eksempler på genetisk regulering av celledifferensiering. Studentene velger en semesteroppgaver, en enkel egenvalgt oppgave hvor studentene får anledning til å fordype seg i ett spesielt emne (avgjøres i samråd med lærer). Dette gjør at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå noe fordypning i et område av utviklingsbiologien ved tildelt tittel/tema for semesteroppgavene. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgaver og kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology.(2). Buchanan et al. - Biochemistry og Molecular Biology of Plants. (3). Leyser and Day. Mechanisms in Plant Development.(4). Wolpert et al. Principles of Development. (5) Primary Scientific Literature. Buy 1 and 3. Rest: handouts.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO22/BI0200  eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Forståelse av hvordan gener brukes, reguleres og fungerer i høyerestående organismer er hjelpsom bakgrunnsinformasjon. Generell forståelse av biologisk forskning, hypotesetesting og mutantstudier er videre hjelpsomt.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av egen semesteroppgave og presentasjonene av de andres semesteroppgaver (studentene skal være til stede på minst 70% av presentasjonene).
Vurderingsordning:
Semesteroppgavene utgjør 40 % av evalueringen og muntlig eksamen (ca. 25 min.) 60 %. Begge eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
16 forelesninger, skriving og presentasjon av egen semesteroppgave og tilstedeværelse ved presentasjon av de andre semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått