Course code BIO320

BIO320 Utviklingsbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Emnets innhold:
Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer og modellsystemer gjennomgåes, og spesielt bananflue, C elegans, Arabidopsis og stamcellergulering. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne belyses gjennom eksempler på genetisk regulering av celledifferensiering. Studentene velger en semesteroppgaver, en enkel egenvalgt oppgave hvor studentene får anledning til å fordype seg i ett spesielt emne (avgjøres i samråd med lærer). Dette gjør at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå noe fordypning i et område av utviklingsbiologien ved tildelt tittel/tema for semesteroppgavene. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgaver og kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology.(2). Buchanan et al. - Biochemistry og Molecular Biology of Plants. (3). Leyser and Day. Mechanisms in Plant Development.(4). Wolpert et al. Principles of Development. (5) Primary Scientific Literature. Buy 1 and 3. Rest: handouts.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO22/BI0200  eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Forståelse av hvordan gener brukes, reguleres og fungerer i høyerestående organismer er hjelpsom bakgrunnsinformasjon. Generell forståelse av biologisk forskning, hypotesetesting og mutantstudier er videre hjelpsomt.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av egen semesteroppgave og presentasjonene av de andres semesteroppgaver (studentene skal være til stede på minst 70% av presentasjonene).
Vurderingsordning:
Semesteroppgavene utgjør 40 % av evalueringen og muntlig eksamen (ca. 25 min.) 60 %. Begge eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
16 forelesninger, skriving og presentasjon av egen semesteroppgave og tilstedeværelse ved presentasjon av de andre semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått