Course code BIO320

BIO320 Utviklingsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Det forutsettes et minimum av 5 studenter for gjennomføring av emnet.


Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer og modellsystemer gjennomgåes, dvs spesielt bananflue og Arabidopsis. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne belyses gjennom disse eksemplene. To semesteroppgaver, en enkel egenvalgt oppgave samt en prosjektoppgave hvor studentene får anledning til å fordype seg i ett spesielt emne (avgjøres i samråd med lærer). Dette gjør at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå noe fordypning i et område av utviklingsbiologien ved tildelt tittel/tema for semesteroppgavene. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, semesteroppgaver og kollokvier.


Læringsstøtte:
-
Pensum:
Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology.(2). Buchanan et al. - Biochemistry og Molecular Biology of Plants. (3). Leyser and Day. Mechanisms in Plant Development.(4). Wolpert et al. Principles of Development. (5) Primary Scientific Literature. Buy 1 and 3. Rest: handouts.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO220,BI0200  eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:

Forståelse av hvordan gener brukes, reguleres og fungerer i høyerestående organismer er hjelpsom bakgrunnsinformasjon. Generell forståelse av biologisk forskning, hypotesetesting og mutantstudier er videre hjelpsomt.


Obligatorisk aktivitet:

Presentasjon av egen semesteroppgave og presentasjonene av de andres semesteroppgaver (studentene skal være til stede på minst 70% av presentasjonene).


Vurderingsordning:

Semesteroppgavene utgjør 40 % av evalueringen og muntlig eksamen (ca. 25 min.) 60 %. Begge eksamensdeler må være bestått.


Sensor:

Ekstern sensor på muntlig eksamen.


Normert arbeidsmengde:

150 timer.


Opptakskrav:

Realfag


Undervisningstid:

16 forelesninger, skriving og presentasjon av egen semesteroppgave og tilstedeværelse ved presentasjon av de andre semesteroppgavene.


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått