BIO315 Adferdsbiologi hos fisk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Øyvind Øverli

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Januarblokk (undervisning og muntlig eksamen) og vårparallell (innleverte rapporter)

Om dette emnet

Kurset tar for seg atferd hos fisk, med fokus på akvakultur men også utvikling og funksjon av atferd som ett resultat av naturlig seleksjon. Kurset ligger i skjæringspunktet mellom anvendt produksjonsbiologi innen akvakultur og grunnleggende biologisk kunnskap om prinsipper som styrer atferd hos dyr generelt. Formålet er at kandidatene tilegner seg kunnskap om innhenting og tolking av atferdsdata i praksis, samtidig som den biologiske forståelsen utvikles slik at kunnskapen også kan anvendes innenfor forskning i både akademisk og privat sektor.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten skal kjenne til den adaptive funksjonen av ulike distinkte atferdsmønstre hos fisk i ulike livsfaser
 • Skal ha kunnskap om og kunne diskutere den evolusjonære bakgrunnen for variasjon i atferd mellom og innen arter
 • Skal ha kunnskap om miljøstimuli og underliggende fysiologiske og neurobiologiske mekanismer som styrer atferd - skal ha god teoretisk kjennskap til prinsipper for hvorledes atferd kan reflektere tidligere hendelser, nåværende produksjonsbiologiske forhold, og velferdstilstand hos fisk i oppdrett.
 • Skal ha kunnskap om ulike måter å observere atferd hos fisk i både forsknings-sammenheng og praktisk sammenheng

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne gjenkjenne, beskrive, og kvantifisere sentrale atferdsmønstre som aggresjon, matinntak, oksygenopptak og så videre
 • Skal kunne innhente og analysere atferdsdata i eksperimentelle situasjoner og oppdrett av større grupper av fisk
 • Skal kunne innhente fysiologiske prøver og morfologiske data som kan belyse pågående atferd - skal være trenet til å på egen hånd identifisere og beskrive nye, hittil ikke beskrevne atferdsmønstere i ett miljø i endring
 • Skal være i stand til å resonnere rundt hvorvidt ulike atferdsmønster reflekterer en normaltilstand eller spesielle situasjoner som sykdom, parasitter, uheldige miljøforhold og så videre

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan på egen hånd designe relevante atferdsobservasjoner og studier for å innhente ny kunnskap
 • Kan selvstendig utvikle sin kompetanse innen atferdsbiologi videre
 • Kan se atferdsbiologi i sammenheng med annen relevant utvikling innen forskning, innovasjon, og produksjonsmetoder for fisk
 • Kan utnytte atferdsstudier i forsknings- og utviklingsarbeid
 • Kan dele sine erfaringer og kunnskap om atferdsbiologi på en måte som er til nytte for andre studenter og kolleger innen tilgrensende fagfelt
 • Forelesninger, kollokvier med studentpresentasjon, etologiske studier i lab og oppdrettsmiljø
 • Forelesninger, demonstrasjoner av innhenting av atferdsdata, veiledning ved studentpresentasjoner
 • Artikkelsamling distribuert ved kursstart
 • Samlet vurdering: Muntlig eksamen og vurdering av innleverte rapporter teller 50 % hver på endelig karakter i emnet.

  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor tilstede ved muntlig eksamen.
 • Studentpresentasjoner, deltakelse på laboratorieaktiviteter og praktiske demonstrasjoner.