Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Christian Kranjec, Siv Kjølsrud Bøhn, Yeon Kyeong Lee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MATVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler. Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom som igjen vil gi innsikt i hva som er forskjellen mellom helse og sykdom. Mye av det som læres i emnet er knyttet til FNs 3. Bærekraftsmål som har tittelen God helse, med mål å "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder". For å nå dette målet, vil blant annet grunnleggende kunnskap innen cellebiologi være nødvendig for å kunne utvikle nye behandlingsmetoder som for eksempel nye legemidler. 

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Hva som gir cellene integritet, utforming og oppdeling i cellens underavdelinger / organeller
 • Cellenes eget skjelett (cytoskjelettet)
 • Transport av proteiner og vesikler i cellen
 • Genregulering, og veien fra gen til funksjonelt protein
 • Signaloverføring innad i og mellom celler
 • Cellenes livssyklus med vekt på regulering av celledeling
 • Hvordan celler blir til kreftceller
 • Utvikling av multicellulære organismer
 • Stamceller
 • Plantecellenes fotosyntese
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne identifisere og forstå de sentrale elementene i en eukaryot celle (hovedvekt på pattedyrceller) som bestemmer dens unike egenskaper og ulike roller i eukaryote organismer.

FERDIGHETER

Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å forstå relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Studentene skal kunne bruke emnet som en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som matvitenskap, bioteknologi, veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gjennomgang av oppgaver/spørsmål. 
Læringsstøtte:
Canvas. Forelesninger, kollokviespørsmål og annet relevant læringsmateriell. 
Pensum:
Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, B. Alberts et al. Garland Science, 2015, og spørsmål knyttet til hver forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Biokjemi tilsvarende KJB200/KJB100.
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske flervalgsoppgavetester blir gjennomført i emnet med bestått eller ikke-bestått. Studentene må bestå begge testene for å kunne gå opp til eksamen. Den første blir gjennomført i løpet av den første tredjedelen av vårparallellen, og den andre i den siste tredjedelen.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.

To obligatoriske flervalgstester, må bestås for å kunne gå opp til slutteksamen.

Sensor:
Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd. Ekstern sensor retter minimum 25 besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 26 timer.Kollokvier 26 timer.Forberedelser og selvstudium 198 timer.

Totalt 250 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke, 26 timer. Kollokvier 2-4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer