BIO301 Avansert cellebiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Harald Carlsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:100

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger 26 timer.
 • Kollokvier 26 timer.
 • Forberedelser og selvstudium 198 timer.

Totalt 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler. Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom som igjen vil gi innsikt i hva som er forskjellen mellom helse og sykdom.

Mye av det som læres i emnet er knyttet til FNs tredje bærekraftmål :God helse, med mål å "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder". For å nå dette målet, vil blant annet grunnleggende kunnskap innen cellebiologi være nødvendig i utviklingen av nye behandlingsmetoder som for eksempel nye legemidler.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Cellenes integritet, utforming og oppdeling i underavdelinger / organeller
 • Cellenes skjelett (cytoskjelettet)
 • Transport av proteiner og vesikler i cellen
 • Genregulering, og veien fra gen til funksjonelt protein
 • Signaloverføring i cellen
 • Cellenes livssyklus med vekt på regulering av celledeling
 • Hvordan celler blir til kreftceller
 • Utvikling av multicellulære organismer (embryonal utvikling)
 • Stamceller
 • Plantecellenes fotosyntese

Dette lærer du

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne identifisere og forstå de sentrale elementene i en eukaryot celle (hovedvekt på pattedyrceller) som bestemmer dens unike egenskaper og ulike roller i eukaryote organismer.

FERDIGHETER

Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å forstå relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Studentene skal kunne bruke emnet som en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som matvitenskap, bioteknologi, veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring.

 • Forelesninger og gjennomgang av oppgaver/spørsmål.
 • Canvas. Forelesninger, kollokviespørsmål og annet relevant læringsmateriell.
 • Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 7.utgave, B. Alberts et al. W.W. Norton & Company, 2022 og spørsmål knyttet til hver forelesning.
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
  • Biokjemi tilsvarende KJB200/KJB100.
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
 • Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd. Ekstern sensor retter minimum 25 besvarelser.
 • To obligatoriske flervalgsprøver og to innleveringer av svar på spørsmål til vitenskapelig artikkel blir gjennomført i emnet med bestått eller ikke-bestått. Studentene må bestå begge testene og innleveringene for å kunne gå opp til eksamen.
 • To obligatoriske flervalgsprøver og to innleveringer av svar på spørsmål til vitenskapelig artikkel blir gjennomført i emnet med bestått eller ikke-bestått. Studentene må bestå begge testene og innleveringene for å kunne gå opp til eksamen.
 • Forelesninger 2-4 timer per uke, 26 timer. Kollokvier 2-4 timer per uke.
 • M-MATVIT
 • Realfag