Course code BIO233

BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Knut Rudi
Medvirkende: Inga Leena Angell, Linda Liberg Bergaust, Else Marie Aasen, Rannei Tjåland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
48 studenter (inkludert BIO234).
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår -1
Fortrinnsrett: <list listType="bulleted"><listItem>Bachelorprogrammet i bioteknologi </listItem><listItem>Masterprogrammet i Bioteknologi, retning Mikrobiologi</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et tilbud for studenter innen fagområdene mikrobiologi, mikrobiell økologi, miljømikrobiologi, næringsmiddelmikrobiologi, human- og veterinærmikrobiologi. Kurset vil i hovedsak dekke FN sitt bærekraftsmål Rent vann og gode sanitærforhold (nummer 6).

FORELESNINGER: Det vil bli gitt en innføring i prinsipper for å beskrive bakteriell diversitet, med spesiell vekt på moderne, molekylærbiologiske og bioinformatiske analyser. Videre vil viktige grupper av mikroorganismer i ulike miljøer bli beskrevet. Noen viktige mikrobesamfunn, med fokus på samfunn assosiert med mennesker og dyr, vil bli gjennomgått. Dette vil gjelde drikkevann, tarmbakterier som reservoar for antibiotikaresistens og kloakkrensing.

LABORATORIEØVELSER: Det tas utgangspunkt i beskrivelse av bakteriediversitet i noen utvalgte modellmiljøer. De dyrkningsuavhengige teknikkene vil fokusere på bruk av andregenerasjons DNA-sekvenseringsteknologi, samt analyseverktøy for å tolke slike data. Ved bruk av dyrkningsbaserte teknikker vil det bli gjort en vurdering av hvilke bakterier som lar seg dyrke, og hvordan dette samsvarer med totalmengde bakterier i prøvene bestemt ut fra dyrkningsuavhengige metoder. I tillegg vil både mikroskopi- og DNA-baserte teknikker benyttes for å undersøke levende, men ikke-dyrkbare bakterier. Egenskaper til dyrkbare bakterier vil bli undersøkt biokjemisk, mens egenskapene til de ikke-dyrkbare bakteriene vil bli bestemt ut fra gensammensetningen. Vi vil også bruke dyrkningsbaserte metoder for å undersøke tilstedeværelse av antibiotikaresistens.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

Studentene får innsikt i både beskrivelse og betydning av mikroorganismer i sentrale miljøer som drikkevann, biofilm og avløpsvann, samt innsikt i økologiske prinsipper og bruk av komplekse mikroorganismesamfunn i miljøovervåkning. 

FERDIGHETER:

Studentene vil lære metoder for å beskrive mikroorganismesammensetningen, mikroorganismenes egenskaper, og metoder for å undersøke noen sentrale mikrobiologiske prosesser. 

Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

GENERELL KOMPETANSE:

Studentene vil få en forståelse av hvordan tradisjonelle, dyrkningsbaserte teknikker kan kombineres med moderne DNA-teknikker for å beskrive et mikrobesamfunn. 

Det vil bli lagt spesiell vekt på at studentene lærer å skrive vitenskapelige rapporter basert på eksperimentelle data, samt  kritisk refleksjon rundt gjeldende teorier.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier. Laboratorieøvelser med journalføring.
Læringsstøtte:
Kontakt med lærere via Canvas og e-post. Forelesningsnotater legges ut i Canvas. 
Pensum:

Lærebok: Siste utgave av Environmental Microbiology, Elsevier Science & Technology.

Laboratorieøvelsehefter og annet skriftlig materiale som deles ut.

Forutsatte forkunnskaper:
  • Kunnskap i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Kunnskap i biokjemi teori tilsvarende KJB200.
  • Kunnskap i biokjemi lab. tilsvarende KJB201.
  • Kunnskap i molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi, genetikk, bioinformatikk og statistikk.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser med rapport.
Vurderingsordning:

Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av journal. Journalen teller 1/3 (A-F)

Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse, som testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3,5 timer. Karaktervekt 2/3 (A-F)

Sensor:

Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.

Intern sensur av laboratorierapportene.

Merknader:
BIO234 = teoridelen av BIO233. Det er derfor 5 sp overlapp mellom BIO233 og BIO234. 
Normert arbeidsmengde:

250 timer

Forelesninger/kollokvier: 26 timer.Laboratorieøvelser: 50 timer.Forberedelser til øvelser og journalskriving: 54 timer.Selvstudium: 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO234, reduksjon med 5 sp
Undervisningstid:
Forelesninger/kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker. Laboratorieøvelser med journalføring: 2+3 timer per uke i 10 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer