BIO223 Evolusjonsbiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Simen Rød Sandve

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Tema som blir dekket gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og øvinger er:

 • Teoretiske modeller for hvordan de fire evolusjonskreftene, seleksjon, drift, genflyt og mutasjon, leder til genetiske endringer i populasjoner
 • Hvordan vi kan bruke genetiske markører til å studere evolusjon populasjoner og arter: genetisk basis for lokale tilpasninger, adaptiv evolusjon av proteinkodende gener, populasjonsdifferensiering
 • Livshistoriestrategier og fitness
 • Hvordan nye arter oppstår
 • Evolusjon av genom: størrelse og innhold
 • Evolusjon og utviklingsbiologi

Dette lærer du

Kunnskap

 • kan beskrive grunnleggende teori om hvordan genetisk variasjon formes av de fire evolusjonskreftene: mutasjon, seleksjon, genetisk drift, og genflyt
 • kan beskrive hvordan evolusjonskreftene virker sammen og resultere i biologisk variasjon, inkludert naturlige tilpasninger, både innen en art og mellom arter
 • kan beskrive hvordan genetiske data kan brukes til å studere evolusjonsbiologi

Ferdigheter

 • kan anvende overnevnte teoretiske kunnskap til å gjøre tolkninger av genetiske og/eller andre biologiske data i lys av evolusjonsprosesser
 • kan utføre enkle analyser av DNA-sekvensdata, som for eksempel sekvenssammenstillinger og konstruksjon av fylogenetiske trær

Generell kompetanse

 • få et godt teoretisk grunnlag for videre mastergradskurs/studier innen populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon, avl/foredling, økologi, og naturforvaltning
 • Forelesninger, kollokvier, obligatoriske gruppearbeid og praktisk arbeid med analyser av DNA-sekvenser. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
 • Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
 • Futuyma, 2017. Evolution. 4th Ed. Sinauer Ass. Inc. I tillegg kan det bli delt ut tilleggspensum for utvalgte tema.
 • BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk
 • Skriftlig eksamen 3 timer teller 100%. Obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent før eksamen kan tas.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser
 • Gruppearbeid med obligatoriske veiledningstimer som skal resultere i en skriftlig innlevering.
 • Det vil være en blanding av samarbeidslæring i grupper, oppgaveløsning/kolokvier, og forelesninger.
 • Realfag