Course code BIO223

BIO223 Evolusjonsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Simen Rød Sandve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Tema som blir dekket gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og øvinger er:

 • Teoretiske modeller for hvordan de fire evolusjonskreftene, seleksjon, drift, genflyt og mutasjon, leder til genetiske endringer i populasjoner
 • Hvordan vi kan bruke genetiske markører til å studere evolusjon populasjoner og arter: genetisk basis for lokale tilpasninger, adaptiv evolusjon av proteinkodende gener, populasjonsdifferensiering
 • Livshistoriestrategier og fitness
 • Hvordan nye arter oppstår
 • Evolusjon av genom: størrelse og innhold
 • Evolusjon og utviklingsbiologi
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan beskrive grunnleggende teori om hvordan genetisk variasjon formes av de fire evolusjonskreftene: mutasjon, seleksjon, genetisk drift, og genflyt
 • kan beskrive hvordan evolusjonskreftene virker sammen og resultere i biologisk variasjon, inkludert naturlige tilpasninger, både innen en art og mellom arter
 • kan beskrive hvordan genetiske data kan brukes til å studere evolusjonsbiologi

Ferdigheter

 • kan anvende overnevnte teoretiske kunnskap til å gjøre tolkninger av genetiske og/eller andre biologiske data i lys av evolusjonsprosesser
 • kan utføre enkle analyser av DNA-sekvensdata, som for eksempel sekvenssammenstillinger og konstruksjon av fylogenetiske trær

Generell kompetanse

 • få et godt teoretisk grunnlag for videre mastergradskurs/studier innen populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon, avl/foredling, økologi, og naturforvaltning
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier, obligatoriske gruppearbeid og praktisk arbeid med analyser av DNA-sekvenser. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyma, 2017. Evolution. 4th Ed. Sinauer Ass. Inc. I tillegg kan det bli delt ut tilleggspensum for utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk grunnkurs.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid med obligatoriske veiledningstimer som skal resultere i en skriftlig innlevering.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer teller 100%. Obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent før eksamen kan tas.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil være en blanding av samarbeidslæring i grupper, oppgaveløsning/kolokvier, og forelesninger. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer