Course code BIO223

BIO223 Evolusjonsbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Simen Rød Sandve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:

Tema som blir dekket gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og øvinger er:

 • Teoretiske modeller for hvordan de fire evolusjonskreftene, seleksjon, drift, genflyt og mutasjon, leder til genetiske endringer i populasjoner
 • Hvordan vi kan bruke genetiske markører til å studere evolusjon populasjoner og arter: genetisk basis for lokale tilpasninger, adaptiv evolusjon av proteinkodende gener, populasjonsdifferensiering
 • Livshistoriestrategier og fitness
 • Hvordan nye arter oppstår
 • Evolusjon av genom: størrelse og innhold
 • Evolusjon og utviklingsbiologi
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan beskrive grunnleggende teori om hvordan genetisk variasjon formes av de fire evolusjonskreftene: mutasjon, seleksjon, genetisk drift, og genflyt
 • kan beskrive hvordan evolusjonskreftene virker sammen og resultere i biologisk variasjon, inkludert naturlige tilpasninger, både innen en art og mellom arter
 • kan beskrive hvordan genetiske data kan brukes til å studere evolusjonsbiologi

Ferdigheter

 • kan anvende overnevnte teoretiske kunnskap til å gjøre tolkninger av genetiske og/eller andre biologiske data i lys av evolusjonsprosesser
 • kan utføre enkle analyser av DNA-sekvensdata, som for eksempel sekvenssammenstillinger og konstruksjon av fylogenetiske trær

Generell kompetanse

 • få et godt teoretisk grunnlag for videre mastergradskurs/studier innen populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon, avl/foredling, økologi, og naturforvaltning
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier, obligatoriske gruppearbeid og praktisk arbeid med analyser av DNA-sekvenser. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyma, 2017. Evolution. 4th Ed. Sinauer Ass. Inc. I tillegg kan det bli delt ut tilleggspensum for utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk grunnkurs.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid som skal resultere i en skriftlig innlevering.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer teller 100%. Obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent før eksamen kan tas.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil være en blanding av samarbeidslæring i grupper, oppgaveløsning/kolokvier, og forelesninger. 
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått