Course code BIO223

BIO223 Evolusjonsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Simen Rød Sandve
Medvirkende: Jørn Henrik Sønstebø, Jon Olav Vik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Tema som blir dekket gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og øvinger er:

  • Teoretiske modeller for hvordan de fire evolusjonskreftene, seleksjon, drift, genflyt og mutasjon, leder til genetiske endringer i populasjoner
  • Hvordan vi kan bruke genetiske markører til å studere evolusjon populasjoner og arter: genetisk basis for lokale tilpasninger, adaptiv evolusjon av proteinkodende gener, populasjonsdifferensiering
  • Livshistoriestrategier og fitness
  • Hvordan nye arter oppstår
  • Evolusjon av genom: størrelse og innhold
  • Evolusjon og utviklingsbiologi
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for hvordan biologisk variasjon og adaptasjon formes av de evolusjonære kreftene og lære hvordan vi kan bruke genetiske data til å studere evolusjonære og økologiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer. Ved å knytte teori til praktiske eksempler og oppgaver, vil studentene lære hvordan DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av evolusjonsprosesser på tvers av arter (over millioner av år) og innen arter i naturlige populasjoner eller i foredling/avls-populasjoner. Kurset skal gi studentene et godt teoretisk og begrepsmessig apparat som gir grunnlag for videre mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse, bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske gruppearbeid og fremføringer i plenum. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyma, 2017. Evolution. 4th Ed. Sinauer Ass. Inc. I tillegg vil det bli delt ut tilleggspensum for utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk grunnkurs.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid som skal resultere i et essay og en gruppepresentasjon.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer teller 100%. Obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent før eksamen kan tas.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil være en blanding av samarbeidslæring i grupper, oppgaveløsning/kolokvier, og forelesninger.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått