Course code BIO223

BIO223 Evolusjonsbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Simen Rød Sandve
Medvirkende: Jørn Henrik Sønstebø, Jon Olav Vik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:

Tema som blir dekket gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og øvinger er:

  • Teoretiske modeller for hvordan de fire evolusjonskreftene, seleksjon, drift, genflyt og mutasjon, leder til genetiske endringer i populasjoner
  • Hvordan vi kan bruke genetiske markører til å studere evolusjon populasjoner og arter: genetisk basis for lokale tilpasninger, adaptiv evolusjon av proteinkodende gener, populasjonsdifferensiering
  • Livshistoriestrategier og fitness
  • Hvordan nye arter oppstår
  • Evolusjon av genom: størrelse og innhold
  • Evolusjon og utviklingsbiologi
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for hvordan biologisk variasjon og adaptasjon formes av de evolusjonære kreftene og lære hvordan vi kan bruke genetiske data til å studere evolusjonære og økologiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer. Ved å knytte teori til praktiske eksempler og oppgaver, vil studentene lære hvordan DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av evolusjonsprosesser på tvers av arter (over millioner av år) og innen arter i naturlige populasjoner eller i foredling/avls-populasjoner. Kurset skal gi studentene et godt teoretisk og begrepsmessig apparat som gir grunnlag for videre mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse, bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske gruppearbeid og fremføringer i plenum. Det blir også lagt opp til en betydelig grad av selvstendig innhenting av informasjon.
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. Ansvarlig lærer vil være tilgjengelig for spørsmål og konsultasjoner etter avtale.
Pensum:
Futuyma, 2017. Evolution. 4th Ed. Sinauer Ass. Inc. I tillegg vil det bli delt ut tilleggspensum for utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk grunnkurs.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid som skal resultere i et essay og en gruppepresentasjon.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen 3 timer teller 100%. Obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent før eksamen kan tas.

Sensor:
Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil være en blanding av samarbeidslæring i grupper, oppgaveløsning/kolokvier, og forelesninger.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått