Course code BIO223

BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2018H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Tema som blir dekket gjennom forelesninger og øvinger: genetisk variasjon, molekylære markører og deres egenskaper, kvantifisering av genetisk diversitet, effektiv populasjonsstørrelse, genetisk drift og naturlig seleksjon, genetisk avstand, F-statistikk, subpopulasjoner og genflyt, økogenomikk, Quantitative Trait Loci (QTL) analyser, fylogeografi, adferdsgenetikk og konserveringsgenetikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for populasjonsgenetikk og hvordan de evolusjonære kreftene former genetisk variasjon mellom og innen populasjoner. Et viktig mål er å forstå egenskapene til ulike molekylære markører, hvilken informasjon de gir og hvordan de kan benyttes i studier av evolusjonære og økologiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer. Molekylær økologi søker å forstå tilpasning og endring i populasjoner ut fra et molekylært perspektiv ved å kople variasjon på DNA nivå med fenotypiske observasjoner. Gjennom praktisk læring vil det bli lagt vekt på å forstå hvordan store mengder DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av adaptasjon i naturlige populasjoner (økogenomikk) og genotype-fenotype sammenhenger (avlspopulasjoner). Kurset skal gi studentene et godt teoretisk og begrepsmessig apparat til å ta mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse, bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Innlevering av to obligatoriske oppgaver. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv.
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. PhD studenter vil delta som hjelpelærere i øvelser. Fast tid for tilgang til lærere vil bli avtalt etter behov.
Pensum:
Utvalgte kapitler fra lærebok- Freeland, Kirk, Petersen: Molecular Ecology, 2nd ed. 2011 pluss utvalgte primærartikler.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av et gitt antall øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100%. Obligatoriske øvelsesoppgaver må være godkjent før eksamen kan tas.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser
Normert arbeidsmengde:
Totatl 150 timer. Forelesninger: 24 timer; Øvelser/dataanalyser: 20 timer; Forberedelse, hjemmearbeid med oppgaver, selvstudium og kollokvier: 106 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvelser/dataanalyser: 2t per uke i 10 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått