Course code BIO223

BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:

Tema som blir dekket gjennom forelesninger og øvinger: genetisk variasjon, molekylære markører og deres egenskaper, kvantifisering av genetisk diversitet, effektiv populasjonsstørrelse, genetisk drift og naturlig seleksjon, genetisk avstand, F-statistikk, subpopulasjoner og genflyt, økogenomikk, Quantitative Trait Loci (QTL) analyser, fylogeografi, adferdsgenetikk og konserveringsgenetikk.


Læringsutbytte:

Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for populasjonsgenetikk og hvordan de evolusjonære kreftene former genetisk variasjon mellom og innen populasjoner. Et viktig mål er å forstå egenskapene til ulike molekylære markører, hvilken informasjon de gir og hvordan de kan benyttes i studier av evolusjonære og økologiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer. Molekylær økologi søker å forstå tilpasning og endring i populasjoner ut fra et molekylært perspektiv ved å kople variasjon på DNA nivå med fenotypiske observasjoner. Gjennom praktisk læring vil det bli lagt vekt på å forstå hvordan store mengder DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av adaptasjon i naturlige populasjoner (økogenomikk) og genotype-fenotype sammenhenger (avlspopulasjoner). Kurset skal gi studentene et godt teoretisk og begrepsmessig apparat til å ta mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse, bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger. Innlevering av to obligatoriske oppgaver. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv.


Læringsstøtte:

Fronter vil bli brukt aktivt til å formidle læringsmaterialene. PhD studenter vil delta som hjelpelærere i øvelser. Fast tid for tilgang til lærere vil bli avtalt etter behov.


Pensum:

Utvalgte kapitler fra lærebok- Freeland, Kirk, Petersen: Molecular Ecology, 2nd ed. 2011 pluss utvalgte primærartikler.


Forutsatte forkunnskaper:

BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs


Anbefalte forkunnskaper:

Obligatorisk aktivitet:

Innlevering av et gitt antall øvingsoppgaver.


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen teller 100%. Obligatoriske øvelsesoppgaver må være godkjent før eksamen kan tas.


Sensor:

Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser


Normert arbeidsmengde:

Totatl 150 timer. Forelesninger: 24 timer; Øvelser/dataanalyser: 20 timer; Forberedelse, hjemmearbeid med oppgaver, selvstudium og kollokvier: 106 timer


Opptakskrav:

Realfag


Undervisningstid:

Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvelser/dataanalyser: 2t per uke i 10 uker.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått