Course code BIO223

BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim, Odd Arne Rognli
Medvirkende: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Tema som blir dekket gjennom forelesninger og øvinger: genetisk variasjon molekylære markører og dere egenskaper kvantifisering av genetisk diversitet, effektiv populasjonsstørrelse, genetisk drift og naturlig seleksjon, genetisk avstand, F-statistikk, subpopulasjoner og genflyt samt krefter som avgjør genflyt, økogenomikk, Quantitative Trait Loci (QTL) analyser, phylogeografi, konserveringsgenetikk.


Læringsutbytte:

Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for populasjonsgenetikk og hvordan de evolusjonære kreftene former genetisk variasjon mellom og innen populasjoner. Et viktig mål er å forstå egenskapene til ulike molekylære markører, hvilken informasjon de gir og hvordan de kan benyttes i studier av evolusjonære og økologiske problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer. Molekylær økologi søker å forstå tilpasning og endring i populasjoner ut fra et molekylært perspektiv ved å kople variasjon på DNA nivå med fenotypiske observasjoner. Gjennom praktisk læring vil det bli lagt vekt på å forstå hvordan store mengder DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av adaptasjon i naturlige populasjoner (økogenomikk) og genotype-fenotype sammenhenger (avlspopulasjoner). Kurset skal gi studentene et godt teoretisk og begrepsmessig apparat til å ta mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse, bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger. Innlevering av to obligatoriske oppgaver basert på analyser av data. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv.


Læringsstøtte:

Frontervil bli brukt aktivt til å formidle all læringsmaterialene. PhD studentervil delta som hjelpelærere i øvelser. Fast tid fortilgang til lærere vil bli avtalt etter behov.


Pensum:

Utvalgte kapitler fra lærebok- Freeland, Kirk, Petersen: Molecular Ecology, 2nd ed. 2011 pluss utvalgte primærartikler.


Forutsatte forkunnskaper:

BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs


Anbefalte forkunnskaper:

Obligatorisk aktivitet:

Innlevering av et gitt antall øvingsoppgaver.


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen teller 100%. Obligatoriske øvelsesoppgaver må være godkjent før eksamen kan tas.


Sensor:

Ekstern sensor deltar i kontroll av eksamensoppgaver og sensurerer alle besvarelser


Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 24 timer; Øvelser/dataanalyser: 20 timer; Forberedelse, hjemmearbeid med oppgaver, selvstudium og kollokvier: 106 timer


Opptakskrav:

Realfag


Undervisningstid:

Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvelser/dataanalyser: 2t per uke i 10 uker.


Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått